Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

Vstupní antifona

Pán si vyvolil svatého Filipa a Jakuba, poslal je hlásat evangelium a dal jim věčnou slávu. Aleluja.

 

Vstupní modlitba

Radujeme se, Bože,
z výroční oslavy svatých apoštolů Filipa a Jakuba
a prosíme tě: dej nám na jejich přímluvu,
ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříšení tvého Syna,
abychom také dosáhli blaženého patření na tvou tvář.
Skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – 1 Kor 15,1-8

Pán se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.

 

Mezizpěv – Žl 19,2-3.4-5

Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebo: Aleluja.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 14,6b.9c

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán; Filipe, kdo viděl mne, viděl Otce. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 14,6-14

Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl Tomášovi: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary, které ti dnes přinášíme,
a pomáhej nám,
ať následujeme učení svatých apoštolů Filipa a Jakuba
a naše účast na Kristově oběti ať se projevuje i tím,
že mu sloužíme v trpících bratřích, kteří čekají na naši pomoc.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Apoštolové jako pastýři Božího lidu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys Pastýř věčný:
svůj lid nikdy neopouštíš
a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš;
vždyť v pastýřích,
kteří podle tvé vůle vedou tvou církev,
je uprostřed nás tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Apoštolové jako základ církve

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on založil na apoštolech svou církev,
aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti
a všem lidem zvěstovala tvé království.

A proto nyní, vždycky a navěky
chceme zpívat píseň o tvé slávě,
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Jan 14,8-9

Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí. Filipe, kdo viděl mne, viděl Otce. Aleluja.

 

Modlitba po přijímání

Přijali jsme, Bože, svátostný pokrm a prosíme tě:
dej, ať nás toto přijímání očistí,
abychom spolu s apoštoly Filipem a Jakubem
poznáváním tvého Syna poznávali tebe a směřovali k tobě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět