Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Pozn.: Antifona k přijímání je převzata ze společných textů o učitelích církve: je možné vzít také jinou antifonu. Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci prefaci velikonoční.

 

Vstupní antifona - 1 Kor 3, 11

Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus. Aleluja.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys posiloval svatého biskupa Atanáše,
aby neohroženě hlásal a hájil božství tvého Syna;
prosíme tě, pomáhej i nám,
abychom tě hlouběji poznávali a opravdověji milovali.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

1. čtení – 1 Jan 5,1-5 (naznačené ze společných textů)

To je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

 

Mezizpěv – Žl 37,3-4.5-6.30-31 (naznačený ze společných textů)

Ústa spravedlivého mluví moudře.

Doufej v Hospodina a čiň dobro,
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
Raduj se v Hospodinu
a dá ti, po čem touží tvé srdce.

Hospodinu svěř svůj osud,
v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
tvému právu jak polednímu jasu.

Ústa spravedlivého mluví moudře,
jeho jazyk hovoří, co je správné.
Boží zákon mu ovládá srdce,
proto nevrávorají jeho kroky.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 5,10

Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 10,22-25a (přivlastněné)

Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, pravím vám: Nebudte hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka. Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary,
přinášíme ti je s vírou v srdci a prosíme tě:
dej, ať si tuto víru uchováme neporušenou jako svatý Atanáš,
abychom celým svým životem vyznávali tvou pravdu.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Atanáše,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Lk 12,42

Hle, rozvážný správce, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás sytíš svátostí těla a krve svého Syna,
a my spolu se svatým Atanášem vyznáváme,
že tvůj Syn je pravý Bůh a pravý člověk;
prosíme tě, dej,
ať nás tento svátostný pokrm stále živí a chrání.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět