Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

Vstupní antifona

Svatá Kateřina je jedna z prozíravých panen, které s rozžatou lampou vyšly naproti Kristu. Aleluja.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys naučil svatou Kateřinu
rozjímat o utrpení tvého Syna a sloužit tvé církvi;
dej, ať se i naše srdce rozhoří láskou k němu,
abychom žili v trvalém spojení s ním
a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého...

 

1. čtení – 1 Jan 1,5 2,2

Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.

Čtení z prvního listu apoštola Jana.

Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, (že se dopouštíme) hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně (plní, co slíbil), a protože je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa.

 

Mezizpěv – Žl 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a Odp.: 1a

Veleb, duše má, Hospodina. Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně,
ani se hněvat navěky.

Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.

Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Mt 11,25

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 11,25-30

Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je ma-ličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíže-ni, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše od-počinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, naši účast na oběti,
která je pramenem naší spásy,
a dej, ať povzbuzeni učením svaté Kateřiny
nepřestáváme děkovat za to, že smíme sloužit tobě,
pravému Bohu, celým svým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o pannách a řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – 1 Jan 1,7

Když žijeme ve světle, jako Bůh je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Aleluja.

 

Modlitba po přijímání

Svátostí, kterou jsme přijali,
živíš nás, Bože, k věčnému životu;
děkujeme ti za tento pokrm,
který ve svaté Kateřině udržoval i život pozemský.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět