Svátek sv. Marka, evangelisty

 

Vstupní antifona - Mk 16,15

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Aleluja.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého evangelistu Marka,
aby hlásal radostnou zvěst spásy;
veď nás, ať se věrně držíme tohoto poselství
a následujeme tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

1. čtení – 1 Petr 5,5b-14

Pozdravuje vás Marek, můj syn.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným'. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. `Na něj hoďte všechnu svou starost', vždyť jemu na vás záleží. Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po (celém) světě musejí také tak trpět. Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen. Píšu vám toto krátké psaní prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra; chtěl jsem vám dodat odvahy a dosvědčit vám, že toto je pravá Boží milost; stůjte v ní. Spoluvyvolená (církevní obec) babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj (duchovní) syn. Pozdravte se ve spolek políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste spojeni v Kristu.

 

Mezizpěv – Žl 89,2-3.6-7.16-17

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Nebo: Aleluja.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost“.
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine,
a tvou věrnost shromáždění svatých.
Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu,
kdo z Božích synů se podobá Pánu?

Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
V tvém jménu jásají ustavičně
a honosí se tvou spravedlností.

Zpěv před evangeliem – 1 Kor 1,23-24

Aleluja. My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost. Aleluja.

 

Evangelium – Mk 16,15-20

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

 

Modlitba nad dary

Tvá církev, Bože, slaví dnes svátek svatého Marka
a přináší ti oběť chvály;
dej, ať zůstává věrná svému poslání hlásat evangelium.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 2. o apoštolech

Apoštolové jako základ církve

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on založil na apoštolech svou církev,
aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti
a všem lidem zvěstovala tvé království.

A proto nyní, vždycky a navěky
chceme zpívat píseň o tvé slávě,
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 28,20

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, praví Pán. Aleluja.

 

Modlitba po přijímání

Všemohoucí Bože, dej, ať nás svátost,
kterou jsme přijali, posvětí
a posilní naši víru v evangelium.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět