Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze

 

Vstupní antifona - Žid 5,1

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitost u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Aleluja.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha
touhou po spáse duší a posilovals ho,
aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí;
na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím,
aby svědomitě konali svou službu,
a lid, kterýs jim svěřil, posiluj,
ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – Sk 13,46-49

Obracíme se k pohanům.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Pavel a Barnabáš řekli židům: "Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'" Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.

Nebo: Kol 1,24-29; 2,4-8

Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.

Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. O to usilovně pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se ona ve mně mocně projevuje. Říkám to proto, aby vás nikdo nemohl mást klamnými důkazy. Vždyť i když jsem tělem od vás daleko, aspoň duchem jsem s vámi, a mám radost, když vidím že je u vás dobrý pořádek a že vaše víra v Krista je pevná. Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií - je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista.

 

Mezizpěv – Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10

Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.

Zpěv před evangeliem – Jan 10,14

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 10,11-16

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

Modlitba nad dary

Bože, připomínáme si mučednickou smrt svatého Vojtěcha a prosíme tě:
přijmi tyto dary a naplň nás jeho duchem,
abychom ve štěstí i v protivenství
celým svým životem směřovali k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o sv. Vojtěchu

Církev chválí Boha za život svatého Vojtěcha

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
a dnes abychom ti děkovali také za svatého Vojtěcha,
prvního biskupa z českého rodu.

Tys ho vyvolil,
aby budoval a vedl tvou církev:
svým životem a kázáním ji stále volal k obrácení,
v síle Ducha Svatého přemáhal zlobu a nenávist,
svým příkladem ukazoval cestu odpuštění a lásky.
Jako služebník dobrý a věrný
vlastní krví vydal svědectví
při hlásání evangelia tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání – Srov. Sk 1,8

Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky doma, ve své vlasti a až na konec země. Aleluja.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože, dej,
ať svátost kterou jsme přijali,
oživí v nás ducha statečnosti a vytrvalosti
a příklad svatého Vojtěcha ať nás povzbudí,
abychom přes všechny překážky věrně vydávali svědectví evangeliu.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět