Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

Pozn.: Vše kromě vstupní modlitby je převzato ze společných textů o duchovních pastýřích, je možné použít také jiné texty.

 

Vstupní antifona - Lk 4,18

Duch Páně je nade mnou;
pomazal mě a poslal mě,
abych přinesl chudým radostnou zvěst
a uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Jana,
aby ukazoval mládeži cestu ke spáse;
dávej své církvi moudré vychovatele,
aby pod jejich vedením
vyrůstaly děti v dobré lidi a křesťany.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně jiné úryvky z příslušných společných textů.

1. čtení - 2 Tim 1,13-14; 2,1-3 (naznačené ze společných textů)

Drahocenný, (tobě) svěřený poklad opatruj skrze Ducha Svatého.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Milovaný! Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a (měj přitom) víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, (tobě) svěřený poklad opatruj skrze Ducha Svatého, který v nás bydlí. Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! A co jsi ode mě slyšel - mnoho lidí to může dosvědčit - svěřuj dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé. Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše.

 

Mezizpěv - Žl 1,1-2.3.4+6 (naznačený ze společných textů)

Má zalíbení v Hospodinově zákoně.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.

 

Zpěv před evangeliem - Mt 23,11.12b

Aleluja. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem, praví Pán; kdo se ponižuje, bude povýšen. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 18,1-5 (naznačené ze společných textů)

Kdo přijme dítě kvůli mně, mne přijímá.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.“

 

Modlitba nad dary

Všemohoucí Bože,
oběť, kterou slavíme ve společenství tvých svatých,
svědčí o slávě tvé božské moci;
vyslyš naše pokorné prosby
a dej, ať se i na nás projeví účinky vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Jana,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Mt 28,20

Hle, já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa, praví Pán.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
ať nás účast na této hostině
připraví na hostinu věčnou,
kam už jsi povolal svatého Jana
za jeho věrnou službu.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět