Slavnost Zvěstování Páně

 

Vstupní antifona – Žid 10,5.7

Kristus, když přicházel na svět, řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli.

 

Vstupní modlitba

Bože, vyznáváme,
že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem,
tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás
a má účast na našem lidském životě;
dej, ať i my máme účast na jeho božství.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

1. čtení – Iz 7,10-14

Hle, panna počne.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi').“

 

Mezizpěv – Žl 40,7-8a.8b-9.10.11

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
nezatajil jsem tvou lásku
a tvou věrnost před velkým shromážděním.

 

2. čtení – Žid 10,4-10

Abych plmil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.

Čtení z listu Židům.

Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když přicházel na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.' Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu' – a přece to (všechno) se obětuje podle Zákona – hned dodává: `Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 1,14

(Aleluja.) Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. (Aleluja.)

 

Evangelium – Lk 1,26-38

Počneš a porodíš syna.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

 

Odpověď na Boží slovo

Říká se vyznání víry. Při slovech Skrze Ducha Svatého ... stal se člověkem se klečí.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

 

Modlitba nad dary

Všemohoucí Bože,
připomínáme si dnes spolu s celou církví,
že vtělením tvého Syna byl dán základ jejího života,
a klademe na oltář tyto dary;
přijmi je a dej, abychom se radovali z počátku naší spásy.
Skrze Krista, našeho Pána ...

 

Eucharistická modlitba

Preface o Zvěstování Páně

Věčné Slovo se mocí Ducha Svatého stalo člověkem.

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je tvé Slovo, které Panna Maria s vírou přijala
a které se v jejím čistém těle
mocí tvého svatého Ducha stalo pro nás člověkem.

V něm se nám ukázala tvá věrnost:
v něm jsi naplnil slib daný Izraeli i touhu vloženou do srdce všech lidí.

A proto tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

 

 

Antifona k přijímání – Iz 7,14

Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je „Bůh s námi“).

 

Modlitba po přijímání

Přijali jsme, Bože,
svátost těla a krve tvého Syna
a vyznáváme, že se v lůně Panny Marie stal člověkem,
aby nám otevřel cestu ke spáse;
upevni v nás tuto víru
a dej, ať se na nás projeví síla jeho vykoupení,
abychom došli do nebeské slávy.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět