Památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

Pozn.: Vše kromě vstupní modlitby je převzato ze společných textů o mučednících, je možné použít také jiné texty.

 

Vstupní antifona

Svatí mučedníci šli v Kristových stopách,
z lásky k němu prolili svou krev;
nyní se radují společně s Kristem
a jejich stěstí potrvá navěky.

 

Vstupní modlitba

V lásce k tobě, Bože,
nacházely svaté mučednice Perpetua a Felicita sílu,
aby se nezalekly svých mučitelů
překonaly smrtelná muka;
na jejich přímluvu posiluj i naši lásku,
aby stále rostla.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

1. čtení – Řím 8,31b-39 (naznačené ze společných textů)

Ani smrt, ani život nebude nás moci odloučit od Boží lásky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

(Bratři!) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Mezizpěv – Žl 124,2-3.4-5.7b-8 (naznačený ze společných textů)

Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.

Kdyby Hospodin nebyl s námi,
když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili,
když jejich hněv vzplál proti nám.

Voda by nás byla zatopila,
příval by se byl převalil přes nás,
přes nás by se převalily rozbouřené vody.

Léčka se přetrhla,
a my jsme volní.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe a zemi.

 

Zpěv před evangeliem - Mt 5,10

(Aleluja.) Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. (Aleluja.)

 

Evangelium – Mt 10,34-39 (naznačené ze společných textů)

Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář
v den, kdy slavíme památku svatých mučedníků,
a dej i nám sílu,
abychom statečně vyznávali tvé jméno.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svých služebnicích Perpetue a Felicitě zjevil svou moc.

Ony následovaly tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetily krví;
a jejich oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání - Mt 16,24

Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán,
a já vám odkazuji královskou vládu,
takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys ve svých svatých mučednících
oslavil tajemství kříže;
prosíme tě:
dej, ať v nás účast na Kristově oběti
přináší svůj užitek,
abychom se Krista věrně drželi
a v jeho církvi pracovali pro spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět