Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Pozn.: Vše kromě vstupní modlitby je převzato ze společných textů o mučednících, je možné použít také jiné texty.

 

Vstupní antifona

Svatý Polykarp zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, nezalekl se, neboť měl základy na skále.

 

Vstupní modlitba

Bože, Otče všeho tvorstva,
tys přijal svatého biskupa Polykarpa mezi mučedníky;
na jeho přímluvu dej, ať i my,
když máme podíl na kalichu utrpení tvého Syna,
dosáhneme vzkříšení k věčnému životu.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

1. čtení – Zj 2,8-11 (přivlastněné)

Znám tvé soužení a tvou chudobu.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Já, Jan, slyšel jsem Pána a on mi řekl: „Andělovi církevní obce ve Smyrně napiš: 'Toto praví První i Poslední, který byl mrtev, a ožil: Znám tvé soužení a tvou chudobu - ale vždyť jsi bohatý! - i tupení od těch, kteří si říkají židé, ale nejsou, (spíše) je to lid satanův. Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k tomu, že některé z vás uvrhne do žaláře, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení deset dní. Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život. Kdo má ucho, ať poslouchá, co říká Duch církevním obcím: Kdo zvítězí, tomu neuškodí druhá smrt.'“

 

Mezizpěv – Žl 31,3cd-4.6+8ab.16bc-17 (naznačený ze společných textů)

Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.

Buď mi ochrannou skálou,
opevněnou tvrzí k mé záchraně,
Vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním,
že jsi shlédl na moji bídu.

Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
zachraň mě svou slitovností.

 

Zpěv před evangeliem

(Aleluja.) Chválíme tě, Bože náš Pane, a velebíme tě spolu se slavným zástupem tvých mučedníků. (Aleluja.)

 

Evangelium – Jan 15,18-21 (naznačené ze společných textů)

Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: 'Služebník není víc než jeho pán.' Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.“

 

Modlitba nad dary

Bože, přijmi dary, které ti přinášíme
v den památky svatého mučedníka Polykarpa;
jako ti bylo milé,
že zůstal věrný až k prolití své krve,
tak ať se ti zalíbí i tento projev naší oddané služby.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Polykarpa,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku Polykarpovi zjevil svou moc.

On následovala tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání - Mt 16,24

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, praví Pán.

 

Modlitba po přijímání

Posiluj nás, Bože, svátostí, kterou jsme přijali,
jako jsi posiloval svatého Polykarpa,
aby v tvé službě i naše víra rostla
a v utrpení se osvědčovala.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět