Svátek Stolce svatého Petra, apoštola

 

Vstupní antifona – Lk 22,32

Pán řekl Šimonu Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání;
chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – 1 Petr 5,1-4

Já jsem duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Vaše duchovní představené vybízím - já sám duchovní představený jako oni, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

 

Mezizpěv – Žl 23,1-3.4.5.6

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši,
vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.

I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl,
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 16,18

(Aleluja.) Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. (Aleluja.)

 

Evangelium – Mt 16,13-19

Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim. „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."

 

Modlitba nad dary

Tvá církev si, Bože, pod pastýřskou péčí svatého Petra uchovává čistotu víry;
přijmi její modlitby a dary a dej,
ať pod jeho vedením dosáhne zaslíbeného věčného dědictví.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. o apoštolech

Apoštolové jako pastýři Božího lidu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys Pastýř věčný:
svůj lid nikdy neopouštíš
a skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš;
vždyť v pastýřích,
kteří podle tvé vůle vedou tvou církev,
je uprostřed nás tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus.

Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 16,16.18

Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev.

 

Modlitba po přijímání

Dnes, ve svátek svatého apoštola Petra
nasytil jsi nás, Bože, tělem a krví svého Syna;
dej, ať tento svátostný pokrm upevňuje jednotu tvé církve
a naši vzájemnou bratrskou lásku.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět