Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Pozn.: Antifony a orace (kromě vstupní modlitby) jsou převzaty ze společných textů mučedníků, lze zvolit také jiné texty. Preface není předepsána, místo zde uvedených prefací je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona

Svatí mučedníci slavně prolili krev pro Pána; ve svém životě milovali Krista a ve smrti ho napodobili, proto si zasloužili korunu vítězství.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys posiloval japonské mučedníky,
svatého Pavla a jeho druhy,
aby skrze smrt na kříži vešli do věčného života;
na jejich přímluvu dej sílu i nám,
abychom svou víru statečně zachovali až do smrti.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Gal 2,19-20 (naznačené ze společných textů)

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

(Bratři!) Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

 

Mezizpěv – Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (naznačený ze společných textů)

Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Mt 28,19.20

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 28,16-20 (naznačené ze společných textů)

Kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

JJedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář
v den, kdy slavíme památku svatých mučedníků,
a dej i nám sílu,
abychom statečně vyznávali tvé jméno.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o mučednících

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníků Pavlovi a jeho druzích zjevil svou moc.

On následoval tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil krví;
a jeho oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vítězství mučedníků jako podivuhodné dílo Boží

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť ty jsi oslavován,
když jsou chváleni tvoji svatí
a jejich stálost v utrpení
je obdivuhodným dílem tvé moci:
ty jim uděluješ horlivost ve víře,
dáváš pevnou vytrvalost
a dopřáváš vítězství v konečném zápasu
skrze Krista našeho Pána.

Proto tě nebe i země chválí novou písní
a také my se všemi zástupy andělů
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání

Hojná je u Boha odměna svatých, zemřeli pro Krista, a budou žít navěky.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tys ve svých svatých mučednících
oslavil tajemství kříže;
prosíme tě:
dej, ať v nás účast na Kristově oběti přináší svůj užitek,
abychom se Krista věrně drželi
a v jeho církvi pracovali pro spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět