Svátek Uvedení Páně do chrámu

Svěcení svíček a vstup

Ve stanovenou hodinu se věřící shromáždí v některém menším kostele nebo na jiném vhodném místě mimo kostel, k němuž má průvod směřovat. Věřící drží v rukou nerozsvícené svíčky. Kněz přichází s přisluhujícícmi, oblečený jako ke mši v posvátná roucha bílé barvy; místo mešního roucha může však mít pluviál, který po skončení průvodu odloží. Rozsvěcují se svíčky a přitom se zpívá antifona nebo jiný vhodný zpěv:

Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou. Aleluja.

Kněz pozdraví lid obvyklým způsobem a vyzve přítomné k aktivní a uvědomělé spoluúčasti na dnešní slavnosti těmito anebo podobnými slovy:

Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli dítě do chrámu, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše. Vedeni Duchem Svatým Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Po této výzvě světí kněz svíčky. Má sepjaté ruce a říká:

Modleme se.
Bože, zdroji a původce světla,
tys dopřál spravedlivému Simeonovi
dočkat se Spasitele všech lidí,
spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy.
Prosíme tě, shlédni na svůj lid shromážděný k tvé oslavě,
požehnej + tyto svíce
a dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání,
abychom došli do světla nehasnoucího.
Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

Nebo:

Modleme se.
Bože věčný, živý a pravý,
z tebe vyšlo světlo, které osvěcuje každého člověka.
Osvěť naše srdce tímto světlem,
jehož znamením jsou hořící svíce v našich rukou,
a dej, ať vejdeme do světla tvé slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

Kněz mlčky pokropí svíčky svěcenou vodou a zahájí průvod slovy:

Vyjděme v pokoji.

Při průvodu se zpívá následující antifona s kantikem nebo jiný vhodný zpěv:

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy:
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Když vstupuje průvod do kostela, zpívá se mešní vstupní zpěv. Kněz přichází k oltáři, obvyklým způsobem ho pozdraví a může ho též okouřit. Potom se odebere k sedadlu, měl-li při průvodu pluviál, odloží ho a přijme mešní roucho. Zpívá se chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje vstupní modlitba. Mše pak pokračuje obvyklým způsobem.

Věřící se shromáždí v kostele a v rukou drží svíčky. Kněz, oblečený v posvátná roucha bílé barvy, přijde s přisluhujícími a s několika zástupci věřících na vhodné místo buď před vchodem kostela, nebo přímo v něm, aby se aspoň značná část věřících mohla obřadů zúčastnit. Když kněz přijde na místo, kde se má konat svěcení svíček, rozsvěcují se svíčky a přitom se zpívá následující antifona nebo jiný vhodný zpěv:

Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou. Aleluja.

Kněz pozdraví lid obvyklým způsobem a vyzve přítomné k aktivní a uvědomělé spoluúčasti na dnešní slavnosti těmito anebo podobnými slovy:

Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli dítě do chrámu, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše. Vedeni Duchem Svatým Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromážděni v jednotě Ducha Svatého vyjděme i my vstříc Pánu.

Po této výzvě světí kněz svíčky. Má sepjaté ruce a říká:

Modleme se.
Bože, zdroji a původce světla,
tys dopřál spravedlivému Simeonovi
dočkat se Spasitele všech lidí,
spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy.
Prosíme tě, shlédni na svůj lid shromážděný k tvé oslavě,
požehnej + tyto svíce
a dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání,
abychom došli do světla nehasnoucího.
Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

Nebo:

Modleme se.
Bože věčný, živý a pravý,
z tebe vyšlo světlo, které osvěcuje každého člověka.
Osvěť naše srdce tímto světlem,
jehož znamením jsou hořící svíce v našich rukou,
a dej, ať vejdeme do světla tvé slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

Kněz mlčky pokropí svíčky svěcenou vodou; pak se koná průvod, doprovázený zpěvem:

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy:
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Kněz přichází k oltáři, obvyklým způsobem ho pozdraví a může ho též okouřit. Potom se odebere k sedadlu. Zpívá se chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje vstupní modlitba. Mše pak pokračuje obvyklým způsobem.

 

Mše

Vstupní antifona – Žl 48,10-11

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem,
byl ti představen v chrámě;
my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme:
očisti naše nitro,
abychom mohli předstoupit před tebe.
Skrze tvého Syna ...

 

Slaví-li se tento svátek v neděli, čtou se všechna tři čtení; připadne-li na některý jiný den v týdnu, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium.

1. čtení – Mal 3,1-4

Přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte.

Čtení z knihy proroka Malachiáše.

Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let.

 

Mezizpěv – Žl 24,7.8.9.10

Hospodin zástupů, on je král slávy!

Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy?
Silný a mocný Hospodin,
Hospodin udatný v boji.

Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy!

Kdo je ten král slávy?
Hospodin zástupů,
on je král slávy!

 

2. čtení – Žid 2,14-18

Musel se ve všem připodobnit bratřím.

Čtení z listu Židům.

Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit (svým) bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Lk 2,32

Aleluja. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 2,22-40

Moje oči uviděly tvou spásu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch Svatý. Od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

 

Modlitba nad dary

Prosíme tě, Bože,
přijmi oběť, kterou ti s radostí přináší tvá církev;
vždyť je to oběť tvého jednorozeného Syna,
neposkvrněného Beránka obětovaného za spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Preface

Kristus je slávou Izraele a světlem nás všech

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť Duch Svatý vydal svědectví,
že ten, který ti byl v chrámě představen,
je tvůj Syn, tobě rovný ve věčné slávě,
že je slávou Izraele a světlem nás všech.

A proto jdeme svému Spasiteli radostně vstříc,
s anděly a svatými tě chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání – Lk 2,30-31

Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty jsi splnil očekávání Simeonovo
, že nezemře, dokud se nesetká s Kristem;
dej i nám, kteří jsme Krista přijali ve svátosti,
ať se s ním setkáme v jeho slávě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět