Památka sv. Jana Boska, kněze

Kromě vstupní modlitby je formulář převzat ze společných textů o duchovních pastýřích. Je možné použít i jiný formulář o duchovních pastýřích nebo o vychovatelích. Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Žl 132,9

Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Jana,
aby se stal otcem a učitelem mládeže;
dej i nám takovou lásku k lidem,
abychom ti sloužili tím,
že přivádíme své bratry k tobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Flp 4,4-9 (naznačené ze společných textů)

Mějte zájem o všechno, co je nevinné.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

(Bratři!) Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s vámi.

 

Mezizpěv – Žl 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (naznačený ze společných textů)

Veleb, duše má, Hospodina.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně,
ani se hněvat navěky.

Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad

těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.

Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Mt 23,11.12b

Aleluja. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem, praví Pán; kdo se ponižuje, bude povýšen. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 18,1-5 (naznačené ze společných textů)

Kdo přijme dítě kvůli mně, mne přijímá.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

JUčedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně v nebeském království největší?" Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: "Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá."

 

Modlitba nad dary

Shlédni, Bože, na dary,
které klademe na oltář při slavení památky svatého Jana;
účast na Kristově oběti přivedla tvé svaté do nebeské slávy,
dej, ať je i pro nás zdrojem smíření s tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svatého Jana,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mt 24,46-47

Blaze tomu služebníkovi, kterého Pán při svém příchodu najde, že koná svou povinnost. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože, dej,
ať naše účast na hostině,
kterous nám připravil v den památky svatého Jana,
upevní a rozmnoží naše schopnosti a síly,
abychom si uchovali bez porušení dar víry
a kráčeli poznanou cestou spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět