Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Preface není předepsána, místo zde uvedené preface je možné vzít prefaci jinou.

 

Vstupní antifona – Žl 96(95),3–4

Vypravujte mezi pohany o Boží slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi
poznat cestu, která vede ke spáse,
a naplnils je horlivostí potřebnou k apoštolské práci;
na jejich přímluvu dej i nám,
ať žijeme zbožně a spravedlivě
a šťastně dojdeme do nebeské vlasti.
Skrze tvého Syna…

 

První čtení je vlastní – je nutné jedno ze dvou uvedených čtení číst namísto čtení z feriálního lekcionáře. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)
Jako evangelium je nejvhodnější použít evangelium ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít evangelium z příslušných společných textů „naznačené“ nebo z nich vybrané jakákoliv jiné. (srov. tamtéž)

 

1. čtení – 2 Tim 1,1-8 (vlastní)

V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.

Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - když na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. Když vzpomenu na tvé slzy, toužím tě zase spatřit; to by byla pro veliká radost. V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra. Ale tak věřila už dávno tvoje babička Lois a tvoje matka Euniké, a jak jsem přesvědčen, platí to i o tobě. A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia.

Nebo: Tit 1,1-5 (vlastní)

Titovi, svému pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Titovi.

Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, (pověřený hlásáním) víry Božím vyvoleným, aby důkladně poznali pravdu, jak uctívat Boha. (Z ní pochází) naděje na věčný život, který už před dávnými věky pravdomluvný Bůh slíbil a ve svém čase pak své slovo uvedl ve známost kázáním, jež mi bylo svěřeno příkazem Boha, našeho spasitele: Titovi, (svému) pravému synu, kterému se dostalo stejné víry jako mně: milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho spasitele. Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys uspořádal, co ještě chybí, a abys v každém městě ustanovil starší, jak jsem ti nařídil.

 

Mezizpěv – Žl 96,1-2a,2b-3.7-8a.10

Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.

 

Zpěv před evangeliem – Lk 4,18c

Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 10,1-9 (naznačené ze společných textů)

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!'"

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary, které ti tvůj lid přináší
při slavení památky svatého Timoteje a Tita
a očisť naše srdce,
aby se ti zalíbila naše oddaná služba.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o duch. pastýřích

Poslání svatých pastýřů v církvi

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho jsi dal církvi svaté Timoteje a Tita,
aby pro ni žili,
aby ji vyučovali slovem i příkladem,
aby jí pomáhali svou modlitbou.

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání – Mk 16,15; Mt 28,20

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium; já jsem s vámi po všechny dny, praví Pán.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty chceš, aby všichni lidé došli k poznání pravdy;
dej, ať v nás přijatá svátost
živí schopnost a ochotu přijímat nauku,
kterou svatý Timotej a Titus svědomitě uchovávali
a s apoštolskou horlivostí předávali.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


zpět