Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Vstupní antifona - srov. Žl 106,47

Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty shromažďuješ rozptýlené národy,
aby vytvářely jednotu ve tvém milovaném Synu a dosáhly spásy;
na přímluvu jeho Matky, Panny Marie,
dej, ať tě celé lidstvo společně chválí v jedné církvi.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

Sk 1,12-14 (přivlastněné)

Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli (zase do města), vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův (bratr). Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.

 

Mezizpěv – Lk 1,46-48a.48b-49.50-51.52-53.54-55 (přivlastněný ze společných textů)

Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila Syna věčného Otce

Velebí
má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Lk 1,45

Aleluja. Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Aleluja.

 

Evangelium – Lk 1,39-47 (přivlastněné)

Blahoslavená, která jsi uvěřila.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně! Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli."

 

Modlitba nad dary

Slavíme památku našeho vykoupení
a pokorně tě, Bože, prosíme:
na přímluvu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů,
dej, ať všichni, které spojuje jeden křest,
jsou jedné mysli a jednoho srdce,
aby mohli slavit oběť tvého Syna společně.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Preface

Maria v dějinách spásy

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
a abychom tě chválili a velebili za tvé veliké skutky,
kterés pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii.

Neboť ona s čistým srdcem přijala tvé Slovo,
ve svém panenském lůně počala Krista,
a stála u kolébky církve.
Ona je matkou všech:
když Kristus umíral, odkázal jí ty, které miloval,
a všechny, jimž svou smrtí otevřel život věčný.
A když s apoštoly toužebně očekávala tvého zaslíbeného Ducha,
dala církvi příklad vytrvalé modlitby.
A tak ve slávě, kterou má u tebe,
s mateřskou láskou stále bdí nad tvou církví
a provází nás na cestě k tobě,
až do dne, kdy nás Kristus shromáždí v tvém království.

Skrze něho tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání – 1 Kor 10,17

Je to jeden chléb, a proto my - i když je nás mnoho - tvoříme jedno tělo, neboť všichni máme účast na tom jednom chlebě.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty chceš,
abychom měli účast na jednom chlebě
a tvořili v Kristu jedno společenství;
vyslyš modlitby své církve a všechny,
které tvůj Syn svěřil do mateřské ochrany Panny Marie,
naplňuj pokojem a veď k jednotě.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět