Památka sv. Antonína, opata

 

Vstupní antifona - Žl 92,13-14

Spravedlivý pokvete jako palma, poroste jak cedr na Libanonu. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys vedl svatého Antonína na poušť,
aby ti tam sloužil postem a modlitbou;
na jeho přímluvu pomáhej i nám,
ať dovedeme ovládnout sami sebe,
abychom vytrvali v tvé službě a nade všechno tě milovali.
Skrze tvého Syna ...

 

Pro bohoslužbu slova je nejvhodnější použít čtení ze dne. Pokud by to doporučoval pastorační důvod, je možné vzít čtení „přivlastněná“, případně z příslušných společných textů „naznačená“ nebo z nich vybraná jakákoliv jiná. (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, ed. 1981, čl. 83)

 

1. čtení – Ef 6,10-13.18 (naznačené)

Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

(Bratři!) Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší. Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát. Při každé příležitosti proste a modlete se, (jak to vnuká) Duch. Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany.

 

Mezizpěv – Žl 16,1-2a+5.7-8.11 (naznačený)

Ty jsi, Bože, mým dědičným podílem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 15,9b.5b

Aleluja. Zůstaňte v mé lásce, praví Pán; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

 

Evangelium – Mt 19,16-21 (přivlastněné)

Chceš-li být dokonalý, prodej svůj majetek.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Nějaký (člověk) přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: "Mistře, co dobrého mám dělat, abych dosáhl věčného života?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání." Zeptal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "`Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křívé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe.'" Jinoch mu řekl: "To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?" Ježíš mu řekl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!"

 

Modlitba nad dary

Při oslavě svatého Antonína
klademe, Bože, na oltář tyto dary
jako projev naší oddané služby
a prosíme tě:
zbav nás všeho, co nás od tebe dělí,
abys byl ty sám naším bohatstvím.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface o řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž církev roste

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých
a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.

Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

Antifona k přijímání - Mt 19,21

Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej chudým, a následuj mě, praví Pán.

 

Modlitba po přijímání

Všemohoucí Bože,
s tvou pomocí zvítězil svatý Antonín nad mocnostmi temnot;
posiluj nás svátostí, kterou nás živíš,
ať i my přemůžeme všechny nástrahy nepřítele spásy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět