Čtvrtek Svatého týdne
Mše při svěcení olejů

 

Vstupní antifona – Zj 1,6

Ježíš Kristus z nás udělal královský národ a kněze Boha Otce, jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Amen.

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys pomazal svého Syna Duchem Svatým,
poslals ho světu jako Pána a Mesiáše
a nám dáváš účast na jeho poslání;
posiluj nás, abychom toto poslání věrně plnili
a vydávali svědectví, že on přináší světu vykoupení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

1. čtení – Iz 61,1-3a.6a.8b-9

Hospodin mě pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým a dát jim olej radosti.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti. Vy se (však) budete nazývat „Hospodinovi kněží“, bude se vám říkat „Služebníci našeho Boha“. Věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich rod bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: „To je rod, jemuž Hospodin žehná!“

 

Mezizpěv – Žl 89,21-22.25+27

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka
i mé rámě ho posiluje.

Má věrnost a láska ho budou provázet,
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.

 

2. čtení – Zj 1,5-8

Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Iz 61,1

Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.

 

Evangelium – Lk 4,16-21

Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

(Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

Obnova kněžských závazků

Po homilii rozmlouvá biskup s kněžími těmito nebo podobnými slovy:

Nejmilejší bratři, opět slavíme památku dne, kdy Kristus Pán dal apoštolům účast na svém kněžství. Jejich prostřednictvím dává své kněžství i nám. Vzpomeňme dnes s vděčností na den, kdy nám byla svěřena kněžská služba. A obnovme své rozhodnutí věrně sloužit Kristu a jeho církvi.

Jako váš biskup se vás ptám: Chcete znovu slíbit přede mnou a před celým tímto shromážděním, co jste kdysi slíbili?

Kněží společně: Ano.

Chcete být zajedno s Pánem Ježíšem, chcete se zříci sami sebe a chcete zůstat věrni poslání, které jste s radostí na sebe vzali z lásky ke Kristu a jeho církvi?

Kněží: Ano.

Chcete být z lásky k lidem nezištnými a věrnými rozdavateli Božích tajemství, především těla a krve Páně, a chcete poctivě učit pravdu jako Ježíš, náš Mistr a Pán?

Kněží: Ano.

Kéž sám Kristus, jediný a věčný Velekněz, přijme vaše vyznání a kéž vás svou milostí upevní.

Kněží: Ano.

Potom se biskup obrátí k lidu a pokračuje:

A nyní se obracím na vás, kteří jste se tu se svými kněžími shromáždili: Modlete se za své kněze. Prosme Pána, ať naplní své kněze svým svatým Duchem, ať jim dá všechny potřebné dary, aby věrně konali svou službu a aby všechny, kdo jsou jim svěřeni, vedli bezpečně po cestě spásy.

Lid: Prosíme tě, vyslyš nás.

A modlete se i za mě. Prosme Pána: ať je váš biskup věrný svému apoštolskému poslání a ať se mezi vámi opravdu stane obrazem Ježíše Krista, velekněze, dobrého pastýře, učitele a služebníka všech.

Lid: Prosíme tě, vyslyš nás.

Kéž nás Pán zachová ve své lásce a dovede nás všechny do života věčného.

Všichni: Amen.

Neříká se vyznání víry. Vynechávají se přímluvy.

Přinášení olejů

Jáhnové a přisluhující určení k přinášení olejů, nebo nejsou-li přítomni, několik kněží a přisluhujících, spolu s věřícími určenými k přinášení chleba, vína a vody odejdou po přímluvách v průvodu do sakristie nebo na místo, kde jsou připraveny nádoby s oleji. Při návratu k oltáři jdou v tomto pořadí: první jde přisluhující s nádobou vonných látek, pokud bude biskup připravovat směs pro křižmo až při obřadu; za ním přisluhující s nádobou oleje katechumenů, pokud má být žehnán; potom další s nádobou oleje nemocných. Jako poslední jde jáhen nebo kněz s nádobou oleje pro křižmo. Za nimi jdou ti, kdo přinášejí chléb, víno a vodu k slavení eucharistie.

Tento průvod doprovází zpěv nahrazující zpěv k přípravě darů. Místo následujícího hymnu se může zpívat jiný vhodný zpěv.

Antifona:

O Redémptor, sume carmen
Temet concinéntium.

Arbor feta alma luce
Hoc sacrándum prótulit,
Fert hoc prona praesens turba
Salvatóri saéculi.

Consecráre tu dignáre,
Rex perénnis pátriae,
Hoc olívum, signum vivum,
Iura contra daémonum.

Ut novétur sexus omnis
Unctióne chrísmatis:
Ut sanétur sauciáta
Dignitátis glória.

Lota mente sacro fonte
Aufugántur crímina,
Uncta fronte sacrosáncta
Influunt charísmata.

Corde natus ex Paréntis,
Alvum implens Vírginis,
Praesta lucem, claude mortem
Chrísmatis consórtibus.

Sit haec dies festa nobis
Saeculórum saéculis,
Sit sacráta digna laude
Nec senéscat témpore.

Po příchodu k oltáři nebo k sedadlu jáhen přinášející nádobu s olejem pro křižmo zvolá nahlas: Olej k posvěcení křižma. Biskup o něj nádobu přijme a podá ji jednomu z přisluhujících jáhnů, aby ji odnesl na připravený stůl. Totéž se opakuje s nádobami oleje nemocných a katechumenů. První řekne: Olej nemocných; a druhý: Olej katechumenů. Biskup je přijme a předá přisluhujícím, aby je uložili na připravený stůl.

Koncelebrovaná mše pak pokračuje až do konce eucharistické modlitby, ledaže by hned následoval celý obřad žehnání olejů a posvěcení křižma; v tom případě by se vše konalo tak, jak je uvedeno zde.

Modlitba nad dary

Bože, ty nás voláš k účasti na Kristově oběti;
dej, ať se pro nás stane pramenem síly,
abychom překonávali, co je v nás zastaralého,
a žili novým životem, který vede ke spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Kristovo kněžství a služba kněží

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys pomazal Duchem Svatým
svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
na velekněze nové a věčné smlouvy;
tys chtěl, aby jeho jediné kněžství neustále v církvi trvalo.
A on povolal k svému královskému kněžství všechen vykoupený lid;
z něho si vybírá učedníky
a vkládáním biskupových rukou jim dává účast
na svém kněžském úřadu a službě:
aby vždy znovu slavili oběť,
kterou nás na kříži vykoupil,
a chystali pro tvůj lid velikonoční hostinu;
aby tvůj lid vedli s opravdovou láskou,
hlásali mu tvé slovo a posilovali ho svátostmi.
A ty jim dáváš svého Ducha,
aby byli stateční a věrní,
aby vydávali život za tebe a za spásu světa
a stávali se stále podobnějšími svému Mistru a Pánu.

A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:

 

 

Eucharistická modlitba

Žehnání oleje nemocných

Dříve než biskup začne říkat v 1. eucharistické modlitbě: Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš, nebo ve 3. či 2. eucharistické modlitbě před doxologií Skrze něho, ten, kdo přinesl nádobu s olejem nemocných, přinese ji a podrží u oltáře před biskupem.

Biskup s rozpjatýma rukama říká:

Bože, Otče veškeré útěchy,
v tobě nacházejí nemocní útěchu a zdraví
skrze tvého Syna.
Shlédni na naši víru
a vyslyš naše prosby:
Sešli nám z nebe Utěšitele, svého Svatého Ducha,
a požehnej + tento olej pro naše nemocné.
Kéž podle tvé vůle užíváme tohoto oleje
k mazání nemocných,
abys jim dal zdraví těla i duše,
abys utišil jejich bolest, v slabosti je posilnil,
vyléčil jejich nemoc.
Ať je pro nás tvůj svatý olej, Bože
znamením tvé milosti a tvého požehnání
ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista.

Nádoba s požehnaným olejem se vrátí na své místo a mše pokračuje až do modlitby Po přijímání včetně.

 

Antifona k přijímání – Žl 89,2

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

 

Modlitba po přijímání

Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ
svátostí těla a krve svého Syna;
udržuj v nás upřímnou snahu žít tak,
aby se skrze nás šířilo poznání Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Žehnání oleje katechumenů

Po modlitbě po přijímání připraví přisluhující nádoby s olejem katechumenů a s olejem pro křižmo na stůl, vhodně umístěný uprostřed presbytáře. Biskup stojí mezi kněžími, kteří ho obklopují z obou stran, a za nimi se postaví přisluhující. Nejprve začne žehnáni oleje katechumenů, pokud má být žehnán, a potom posvěcení křižma.

Biskup obrácen tváří k lidu, s rozpjatýma rukama, říká následující modlitbu.

Bože, sílo svého lidu,
na tebe spoléháme,
když podle tvé vůle užíváme oleje
jako znamení síly.
Prosíme tě:
Požehnej + tento olej pro naše katechumeny;
a všem, kteří budou tímto olejem označeni,
dej moudrost a sílu svého Svatého Ducha,
aby stále lépe rozuměli Kristovu evangeliu
a aby v nich rostlo odhodlání Krista následovat.
Přijmi je za své syny
a dej jim nový život ve své církvi.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

Posvěcení křižma

Biskup nalije a promíchá vonné látky do oleje, pokud se tak nestalo již dříve, a nic při tom neříká.

Potom pronese výzvu k modlitbě: (Oslovení)

Modleme se k Bohu, všemohoucímu Otci, aby požehnal a posvětil toto křižmo. A prosme za všechny, kdo budou tímto olejem pomazáni, aby v nich Boží milost vnitřně působila a aby došli spásy.

Potom biskup, uzná-li za vhodné, dechne nad otvorem nádoby s křižmem a s rozpjatýma rukama říká jednu z následujících modliteb:

1.

Bože, ty dáváš všechen růst, tělesný i duchovní.
Přijmi za to náš dík a naše chvály,
které ti vzdáváme spolu s celou církví.
Neboť tys na počátku přikázal zemi,
aby vydala stromy přinášející plody podle svých druhů; a země vydala také olivy a jejich olej,
z kterého se připravuje křižmo.
A tak prorok David, jako by předem uviděl
veliký dar tvých svátostí,
mohl opěvovat olej, kterým se rozjasní naše tvář.

A když jsi přívalem potopy zničil hříchy lidi,
olivovou ratolesti zvěstovala holubice,
na znamení darů budoucích,
že se zemi vrátil pokoj.
A na nás se to nyní uskutečňuje:
skrze křestní vodu se ničí naše hříchy
a skrze pomazání olejem
se naše tvář rozjasní a naplní pokojem.
Mojžíšovi, svému služebníku, jsi přikázal,
aby svého bratra Árona ustanovil pro kněžskou službu:
a když se Áron očistil vodou,
byl olejem pomazán na kněze.
A ještě větší věci se staly,
když tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
si vyžádal od Jana křest v Jordáně:
neboť v podobě holubice sestoupil na něj Duch Svatý,
a bylo slyšet hlas,
kterým jsi vydal svědectví,
že Ježíš je tvůj jednorozený Syn, v němž máš zalíbení;
a tak jsi veřejně potvrdil,
že on je ten, o kterém David předpověděl:
Budeš pomazán olejem radosti,
jako nikdo z tvých druhů.

Všichni koncelebranti vztáhnou pravou ruku nad křižmo a drží ji takto až do konce této modlitby, a nic přitom neříkají.

Proto tě, Bože, prosíme:
posvěť a požehnej + tento olej;
a přispěj nám silou svého Svatého Ducha
i mocí svého Krista.
Vždyť podle něho se tento olej
k pomazání tvých kněží, králů, proroků a mučedníků
nazývá křižmem.
Potvrď toto křižmo,
ať je znamením spásy a života
pro všechny, kteří vycházejí znovuzrozeni
z duchovní koupele křtu.
Posvěť všechny, kdo budou tímto křižmem pomazáni,
zahlaď jejich hříšnost,
a ty sám v nich přebývej,
aby jejich čistý život vydával vůni líbeznou.
Posvěť je, jako jsi posvětil svého Syna
na kněze, proroka a krále,
a obleč je do roucha neporušitelnosti.
A dej, ať je toto křižmo
křižmem spásy
pro všechny, kdo se z vody a z Ducha Svatého
narodí k novému životu:
ať dostanou podíl na životě věčném
a společenství v tvé slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

2.

Bože, štědrý dárce života,
od tebe má církev svátosti.
Děkujeme ti, že jsi k nám tak nevýslovně dobrý.
Tys již ve staré smlouvě
dával olejem pomazat své vyvolené;
a když přišla plnost času,
svým Svatým Duchem jsi pomazal
svého milovaného Syna
na kněze a krále smlouvy nové.
A když tvůj Syn, náš Pán,
skrze svou smrt a své vzkříšení
přinesl světu vykoupení,
seslal tvé církvi Svatého Ducha
a naplnil ji nebeskými dary,
aby se skrze ni uskutečňovala ve světě spása.
A tak nás štědře zahrnuješ svou milostí,
když podle tvé vůle užíváme mazání křižmem:
všechny, kdo se křtem narodí k novému životu
a přijmou Kristovu podobu,
ty sám přijímáš za své syny
a posiluješ je pomazáním skrze Svatého Ducha,
a všem dáváš účast na poslání a službě tvého Krista, proroka, kněze a krále.

Všichni koncelebranti vztáhnou pravou ruku nad křižmo a drží Ji takto až do konce této modlitby, a nic přitom neříkají.

Proto tě, Bože prosíme:
ať je nám tato směs vonných látek a oleje
skrze tvou milost
znamením tvého + požehnání.
Sešli na všechny, kdo budou tímto křižmem pomazáni,
hojnost darů Ducha Svatého.
Sešli své požehnání i na místa a věci,
které budou tímto olejem označeny.
A dej, ať tvá církev
užívá těchto znamení podle tvé vůle,
aby rostla do své plnosti v tobě.
Neboť ty, Bože věčné slávy, budeš všechno všem,
s Kristem v Duchu Svatém
po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

Po závěrečném požehnání na konci mše vloží biskup kadidlo do kadidelnice a následuje průvod do sakristie nebo na jiné vhodné místo.

Hned za křížem jdou ti, kdo odnášejí nádoby s požehnanými oleji; zpívá se přitom jako při jejich přinášení .

Po příchodu do sakristie nebo na jiném vhodném místě připomene biskup kněžím vhodnými slovy, jak mají olejů používat, mít je v úctě a pečlivě je opatrovat.


zpět