Středa Svatého týdne

 

Vstupní antifona – Flp 2,10.8.11

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí
protože Pán byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

 

Vstupní modlitba

Milosrdný Bože,
tvůj Syn pro nás podstoupil muka kříže
a vytrhl nás z moci nepřítele;
prosíme tě, naplň nás svou milostí
a doveď nás až ke slávě vzkříšení,
aby se na nás dovršilo dílo vykoupení.

 

1. čtení – Iz 50,4-9a

Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle – Pán, Hospodin, mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?

 

Mezizpěv – Žl 69,8-10.21bcd-22.31+33-34

Vyslyš mě ve své veliké lásce, Pane, v čas milosti.

Pro tebe jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem,
synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu,
čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl,
čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel.
Do pokrmu mi dali žluč
a v žízni mě napojili octem.

Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.

Zpěv před evangeliem

Buď zdráv, náš Králi, tys jediný se slitoval nad našimi vinami.

Nebo:

Buď zdráv, náš Králi! Poslouchal jsi Otce, byls veden na kříž jako tichý beránek k zabití.

 

Evangelium – Mt 26,14-25

Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého: „Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys (to) řekl.“

 

Modlitba nad dary

Posvěť, Bože, přinesené dary
a dej, ať památka umučení tvého Syna,
kterou s vírou konáme,
je pro nás zdrojem milosti a spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 2. o utrpení Páně.

Vítězství Kristova utrpení

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on svou spasitelnou smrtí
a svým slavným vzkříšením
zlomil pýchu starého nepřítele
a z jeho moci vysvobodil celý svět.

A proto ti děkujeme, milosrdný Bože,
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý...

 

Antifona k přijímání – Mt 20,28

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

 

Modlitba po přijímání

Jedli jsme, Bože, chléb života
a zvěstovali jsme smrt tvého Syna;
dej, abychom zakoušeli jistotu,
že nám z jeho smrti vzešel věčný život.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Modlitba nad lidem

Prosíme tě, Bože, dej svým věrným,
ať neustále čerpají z velikonočních tajemství
a toužebně očekávají dary budoucího věku,
aby zůstali věrní svému znovuzrození
a působením těchto tajemství
byli přivedeni k novému životu.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět