Květná (pašijová) neděle

PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA – TŘETÍ ZPŮSOB: JEDNODUCHÝ VSTUP

Ve všech ostatních mších této neděle, které nezačínají průvodem nebo slavnostním vstupem, se koná na začátku alespoň krátká vzpomínka na vjezd Páně do Jeruzaléma.

Když kněz přichází k oltáři, zpívá se vstupní antifona s žalmem nebo jiný vhodný zpěv stejného obsahu. Kněz pozdraví oltář, odebere se k sedadlu, pozdraví lid a potom pokračuje obvyklým způsobem.

Ve mších bez účasti lidu a nebo není-li možné zpívat vstupní zpěv, přečte kněz po pozdravu lidu vstupní antifonu a pokračuje obvyklým způsobem.

 

Vstupní antifona & Žl 24,9-10

Šest dní před velikonoční slavností přicházel Pán do města Jeruzaléma. Tehdy mu vyšly naproti zástupy lidí; mávaly mu palmovými ratolestmi a volaly:
* Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech! *
Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?
Hospodin zástupů, on je král slávy!
* Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš! Hosana na výsostech! *