Květná (pašijová) neděle

PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA – PRVNÍ ZPŮSOB: PRŮVOD

Úvod

Ve stanovenou dobu se věřící shromáždí v některém jiném kostele nebo na vhodném místě mimo kostel, k němuž má průvod směřovat. Věřící drží v rukou ratolesti.

Kněz a jáhen obléknou posvátná roucha červené barvy jako ke mši a přicházejí na místo, kde se lid shromáždil. Kněz může mít místo mešního roucha pluviál, který po skončení průvodu odloží.

Při tom se zpívá následující antifona nebo jiný vhodný zpěv:

Antifona – Mt 21,9

Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Verše k antifoně dle Graduale Romanum – Žl 118

slavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!

Kněz pozdraví lid obvyklým způsobem. Následuje krátká výzva, v níž jsou věřící vybídnuti k aktivní a uvědomělé spoluúčasti na dnešní slavnosti těmito nebo podobnými slovy:

Po celý půst jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme Svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

Požehnání ratolestí

Po této výzvě říká kněz, se sepjatýma rukama, jednu z následujících modliteb:

Modleme se.
Požehnej + Bože, tyto ratolesti
a požehnej také nás,
ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem
a jednou ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

O: Amen.

Nebo:

Modleme se.
Bože, vyslyš naše prosby
a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista,
našeho Krále,
rozmnož naši víru a veď nás,
ať ho následujeme celým svým životem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

O: Amen.

Kněz mlčky pokropí ratolesti svěcenou vodou.

Potom přečte jáhen (není-li, tedy sám kněz) obvyklým způsobem jedno ze čtyř evangelií o vjezdu Páně do Jeruzaléma.

Evangelium v ročním cyklu A – Mt 21,1-11

Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: `Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.'„ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: `Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.' Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“

 

Evangelium v ročním cyklu B – Mk 11,1-10

Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal (Ježíš) dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: `Co to děláte?', řekněte: `Pán ho potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpátek.'„ (Učedníci) odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho (lidí) prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“

Nebo: Jan 12,12-16

Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Mnoho lidí, kteří přišli na svátky, slyšelo, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Tu vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský!“ Ježíš nalezl mladého oslíka a posadil se na něj, jak je psáno: `Neboj se, siónská dcero! Hle, tvůj král přichází, sedí na oslátku.' Jeho učedníci to zprvu nechápali, ale teprve až byl Ježíš oslaven, rozpomenuli se, že to bylo o něm psáno a že mu to tak udělali.

 

Evangelium v ročním cyklu C – Lk 19,28-40

Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: `Proč ho odvazujete?', odpovíte mu takto: `Pán ho potřebuje.'„ Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení.“

 

Po evangeliu může následovat krátká homilie.

Průvod

K zahájení průvodu může celebrant nebo vhodný přisluhující pronést výzvu těmito nebo podobnými slovy:

Připojme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjděme v pokoji.

Průvod odchází do kostela, kde se bude slavit mše svatá. Vpředu jde přisluhující s kouřící kadidelnicí (pokud se užívá kadidla), za ním jiný nese ozdobený kříž, uprostřed mezi dvěma dalšími s rozsvícenými svícemi. Následuje kněz s ostatními přisluhujícími a za nimi věřící, nesoucí ratolesti.

Při průvodu zpívá sbor a lid následující nebo jiné vhodné zpěvy:

První antifona

Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech.

Může se opakovat mezi verši žalmu 24:

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo ho obývají. Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti,
kdo svému bližnímu křivě nepřísahá. Ten přijme požehnání od Hospodina
a odměnu od Boha, svého spasitele. To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha. Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy! Kdo je ten král slávy?
Silný a mocný Hospodin,
Hospodin udatný v boji. Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy! Kdo je ten král slávy?
Hospodin zástupů,
on je král slávy!

Druhá antifona

Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště a volali: Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!

Může se opakovat mezi verši žalmu 47:

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem, protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí. Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany. Vybírá nám naše dědictví,
slávu Jakuba, kterého miluje. Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub. Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte! Protože Bůh je králem celého světa,
zpívejte mu chvalozpěv! Bůh vládne národům,
Bůh zasedá na svém svatém trůnu. Knížata národů se přidružují
k lidu Abrahámova Boha. Vždyť Bohu patří vládcové země,
je nadmíru vznešený.

Když průvod vstupuje do kostela, zpívá se následující responsorium nebo jiný zpěv, v němž se mluví o vjezdu Páně.

Když Pán vcházel do svatého města, vítaly ho jeruzalémské děti.
* Mávaly ratolestmi a volaly vstříc vítězi nad smrtí: Hosana na výsostech! *
Když lidé slyšeli, že Ježíš přichází do Jeruzaléma, vyšli mu naproti.
*Mávali ratolestmi a volali vstříc vítězi nad smrtí: Hosana na výsostech!*

Kněz pozdraví oltář, může ho též okouřit. Potom se odebere k sedadlu (odloží pluviál a přijme mešní roucho) a zakončí průvod mešní modlitbou (všechno, co ji obvykle předchází, vynechává). Dále pak pokračuje obvyklým způsobem.