Pátek po 5. neděli postní

 

Vstupní antifona – Žl 31,10.16.18

Smiluj se nade mnou, Hospodine, je mi úzko! Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! Hospodine, ať nejsem zklamán, že jsem tě vzýval.

 

Vstupní modlitba

Bože, ty znáš naši křehkost
a víš, jak jsme se dostali do područí hříchů;
smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění,
abychom byli zbaveni pout, která nás tíží.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Nebo:

Bože, ty nám v těchto dnech dopřáváš,
abychom v rozjímání o Kristově utrpení
napodobovali jeho Matku, Pannu Marii;
dej nám, prosíme, na její přímluvu,
ať se stále pevněji spojujeme s tvým jednorozeným Synem
a jednou plně dosáhneme jeho milosti.
Neboť on s tebou v jednotě ...

 

1. čtení – Jer 20,10-13

Hospodin je se mnou jako silný bojovník.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!

 

Mezizpěv – Žl 18,2-3a.3b-4.5-6.7

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, a vyslyšel mě.

Miluji tě, Hospodine, má sílo,
Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,
můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!
Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,
a od svých nepřátel budu vysvobozen.

Obklopil mě smrtící příboj,
přepadly mě záhubné přívaly,
ovinula mě osidla podsvětí,
ohrozily mě léčky smrti.

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina,
k svému Bohu jsem volal o pomoc:
Ze své svatyně slyšel můj hlas,
mé volání proniklo k jeho sluchu.

 

Zpěv před evangeliem – Jan 6,63b.68b

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života.

 

Evangelium – Jan 10,31-42

Byli by se ho rádi zmocnili, ale on jim unikl.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

V ročních cyklech B a C (kdy se na 5. neděli postní nečte evangelium o vzkříšení Lazara) se mohou číst perikopy, které naleznete zde.

Modlitba nad dary

Dej nám, Bože, svou milost,
ať konáme službu u tvého oltáře vždy s náležitou úctou,
abychom měli trvalou účast na oběti tvého Syna,
a tak dosáhli ovoce vykoupení.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Eucharistická modlitba

Preface 1. o utrpení Páně.

Moc Kristova kříže

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť skrze spasitelné umučení
našeho Pána Ježíše Krista
zjevuješ celému světu, v čem záleží tvá moc;
vždyť kříž tvého Syna znamená soud nad světem,
křížem začíná Kristova vláda.

A proto ti děkujeme, milosrdný Bože,
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý...

 

Antifona k přijímání – 1 Petr 2,24; Iz 53,5

Ježíš vynesl na sobě naše hříchy na dřevo (kříže), abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jsme uzdraveni.

 

Modlitba po přijímání

Přijali jsme, Bože, pokrm,
který je ovocem Kristovy oběti;
dej, ať se v nás projevuje síla této svátosti:
provázej nás svou stálou ochranou
a odvracej od nás všechno, co nám škodí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Modlitba nad lidem

Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, svým služebníkům,
kteří hledají milost tvé ochrany,
ať vysvobozeni ode všeho zla
ti slouží s bezpečnou myslí.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět