Středa po 5. neděli postní

 

Vstupní antifona – Žl 18,48-49

Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel, Hospodine, povýšils mě nad moje odpůrce, vyrvals mě z násilníkovy moci.

 

Vstupní modlitba

Milosrdný Bože,
osvěť naše srdce očištěné pokáním
a dej nám dar pravé zbožnosti,
abychom dosáhli vyslyšení svých proseb.
Skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – Dan 3,14-20.91-92.95

Poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky.

Čtení z knihy proroka Daniela.

Král Nabuchodonosor řekl: „Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem dal postavit? Nuže, jste připraveni hned, jak uslyšíte zvuk rohu, flétny, citery, harfy, psalteria, dud a hudebníky všeho druhu, padnout a klanět se soše, kterou jsem dal postavit? Jestliže se však klanět nebudete, hned budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece – a který bůh vás bude moci vysvobodit z mých rukou?“ Šadrach, Mešach a Abednego odpověděli králi Nabuchodonosorovi: „Není třeba, abychom kvůli tomu tobě odpovídali. Jestliže se to stane, náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit; z rozpálené ohnivé pece i z tvé ruky, králi, nás vysvobodí; i kdyby ne, nechť je ti známo, králi, že (ani pak) tvé bohy nectíme a zlaté soše, kterou jsi dal postavit, se neklaníme!“ Tu se Nabuchodonosor vůči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi naplnil hněvem, který změnil jeho tvář. Poručil rozpálit pec sedmkrát víc, než obvykle se rozpalovala. Několika nejsilnějším mužům svého vojska rozkázal svázat Šadracha, Mešacha a Abednega, aby je vhodili do rozpálené ohnivé pece. (Najednou) král Nabuchodonosor užasl, rychle vstal a řekl svým dvořanům: „Copak jste nevhodili tři svázané muže doprostřed ohně?“ Odpověděli a řekli králi: „Ano, králi!“ (Král) pravil: „Hle, já vidím čtyři muže rozvázané, jak se procházejí uprostřed ohně, není na nich úhony a vzhled čtvrtého je podobný Božímu synu.“ Tu zvolal Nabuchodonosor: „Požehnaný Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali! Přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuseli uctívat žádného boha, jedině Boha svého, a klanět se mu.“

 

Mezizpěv – Dan 3,52a.52b.53.54.55.56

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny
a trůníš na cherubech,
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
O: a velebený a plný slávy navěky.

 

Zpěv před evangeliem – srov. Lk 8,15

Blahoslavení, kteří slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek.

 

Evangelium – Jan 8,31-42

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“

V ročních cyklech B a C (kdy se na 5. neděli postní nečte evangelium o vzkříšení Lazara) se mohou číst perikopy, které naleznete zde.

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary a posvěť je;
máme je od tebe
a při slavení Kristovy oběti je klademe na oltář,
abychom vzdávali čest tvému jménu
a dostávali podíl na vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Eucharistická modlitba

Preface 1. o utrpení Páně.

Moc Kristova kříže

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť skrze spasitelné umučení
našeho Pána Ježíše Krista
zjevuješ celému světu, v čem záleží tvá moc;
vždyť kříž tvého Syna znamená soud nad světem,
křížem začíná Kristova vláda.

A proto ti děkujeme, milosrdný Bože,
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý...

 

Antifona k přijímání – Kol 1,13-14

Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna, v němž máme vykoupení a odpuštění hříchů.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej, ať nám svátost, kterou jsme přijali,
zjedná uzdravení, které můžeš dát jen ty sám:
ať z našeho srdce vykoření zlo,
vždycky nás chrání a posiluje v dobrém.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Modlitba nad lidem

Všemohoucí Bože,
vyslyš prosby svého lidu a těm,
jimž dáváš naději ve svou dobrotu,
dej pocítit štědré účinky svého milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána.


zpět