Úterý po 5. neděli postní

 

Vstupní antifona – Žl 27,14

Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Bože,
dej nám vytrvalost v plnění tvé vůle,
abychom svým životem vydávali o tobě svědectví,
a tak aby i v naší době stále více lidí
nacházelo cestu k tobě.
Skrze tvého Syna ...

 

1. čtení – Nm 21,4b-9

Každý uštknutý, když se podívá na měděného hada, zůstane na živu.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.

Hebreové táhli od hory Hor cestou směrem k Rákosovému moři, aby obešli zemi Edomitů, a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na živu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živu.

 

Mezizpěv – Žl 102,2-3.16-18.19-21

Hospodine, slyš modlitbu mou a volání mé ať pronikne k tobě!

Hospodine, slyš modlitbu mou
a volání mé ať pronikne k tobě!

Neskrývej tvář svou přede mnou
v den, kdy je mi úzko.
Nakloň ke mně svůj sluch,
když volám, rychle mě vyslyš!

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
a všichni králové země tvou slávu,
až Hospodin znovu zbuduje Sión,
až se objeví ve své slávě.
Skloní se k modlitbě opuštěných
a nepohrdne jejich prosbou.

Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,
aby budoucí národ chválil Hospodina.
Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
popatřil z nebe na zem,
aby slyšel nářek zajatců,
aby vysvobodil odsouzené k smrti.

Zpěv před evangeliem

Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky.

 

Evangelium – Jan 8,21-30

Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete'?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

V ročních cyklech B a C (kdy se na 5. neděli postní nečte evangelium o vzkříšení Lazara) se mohou číst perikopy, které naleznete zde.

Modlitba nad dary

Bože, tvůj Syn se za nás obětoval,
aby nás s tebou smířil;
přijmi naši účast na jeho oběti,
odpusť nám hříchy a veď naše nestálé srdce.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Eucharistická modlitba

Preface 1. o utrpení Páně.

Moc Kristova kříže

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť skrze spasitelné umučení
našeho Pána Ježíše Krista
zjevuješ celému světu, v čem záleží tvá moc;
vždyť kříž tvého Syna znamená soud nad světem,
křížem začíná Kristova vláda.

A proto ti děkujeme, milosrdný Bože,
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý...

 

Antifona k přijímání – Jan 12,32

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě, praví Pán.

 

Modlitba po přijímání

Dej, prosíme, všemohoucí Bože,
ať stále toužíme po chlebě života,
abychom byli den ze dne blíž tvému království.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Modlitba nad lidem

Bože, ty se nad těmi, kdo v tebe doufají,
raději slitováváš, než aby ses hněval;
dej svým věřícím,
ať upřímně oplakávají zlo, které spáchali,
a dosáhnou milosti tvé útěchy.
Skrze Krista, našeho Pána.


zpět