24. prosince

Při ranní mši. Texty pro večerní mši naleznete zde, texty pro půlnoční zde.

 

Vstupní antifona - srov. Gal 4,4

Hle, přišla plnost času: Bůh poslal na svět svého Syna.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej,
ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny,
kdo plně důvěřují v tvou lásku.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě ...

 

1. čtení - 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Království Davidovo potrvá navěky před tváří Hospodinovou.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: "Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten." Nátan odpověděl králi: "Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!" Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.

 

Mezizpěv - Žl 89,2-3.4-5.27+29

Odp: O tvém milosrdenství, Hospodine, navěky budu zpívat.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost."
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
 
Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.
 
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
můj Bůh a skála mé spásy.
Navěky mu zachovám svou milost,
má smlouva s ním platit nepřestane.

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti, přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti. Aleluja.

 

Evangelium - Lk 1,67-79

Navštíví nás Vycházející z výsosti.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a pronesl tato prorocká slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

 

 

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary a proměň je,
ať se stanou zdrojem našeho posvěcení,
abychom jejich přijetím byli zbaveni hříchů,
a s čistou duší očekávali slavný příchod tvého Syna.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Preface 2. adventní

Dvojí očekávání Kristova příchodu.

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je náš Vykupitel:
jeho zvěstovali proroci, 
jeho s láskou čekala Panna Maria,
jemu připravoval cestu 
a na něho ukázal Předchůdce Jan.

A také my na něho čekáme 
a bdíme na modlitbách,
abychom jej mohli radostně přivítat,
až přijde ve své slávě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Lk 1,68

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás sytíš duchovním pokrmem
a dáváš nám příslib nebeské radosti;
připravujeme se oslavit narození tvého Syna
a prosíme tě: dej, ať se naše radost naplní
a dosáhneme věčného společenství s ním.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. 

 


zpět