23. prosince

 

Vstupní antifona - srov. Iz 9,5; Žl 72,17

Narodí se nám děťátko a bude se nazývat: mocný Bůh; v něm budou požehnány všechny národy země.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj Syn přijal tělo z Panny Marie
a byl nám podobný ve všem kromě hříchu;
připravujeme se oslavit jeho narození a prosíme tě:
dej, ať nám otevře prameny tvého milosrdenství.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...
 

1. čtení - Mal 3,1-4.23-24

Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde Hospodinův den.

Čtení z knihy proroka Malachiáše.

Toto praví Pán Bůh: "Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází - praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let. Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde veliký a strašný Hospodinův den. Obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nemusel přijít a stihnout zemi kletbou!"

 

Mezizpěv - Žl 25,4-5ab.8-9.10+14

Odp: Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
 
Hospodin je dobrý a dokonalý,
proto ukazuje hříšníkům cestu.
Pokorné vede k správnému jednání,
pokorné učí své cestě.
 
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost
pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.
Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí,
dává jim poznat svou smlouvu.

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Králi národů a nárožní kameni církve, přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny. Aleluja.

 

Evangelium - Lk 1,57-66

Narození Jana Křtitele.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale bude se jmenovat Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje." Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: "Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!"

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
jako vrcholný projev povinné úcty k tobě a dej,
ať nás tato oběť s tebou dokonale usmíří,
abychom mohli s čistým srdcem
oslavit Kristovo narození.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Preface 2. adventní

Dvojí očekávání Kristova příchodu.

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je náš Vykupitel:
jeho zvěstovali proroci, 
jeho s láskou čekala Panna Maria,
jemu připravoval cestu 
a na něho ukázal Předchůdce Jan.

A také my na něho čekáme 
a bdíme na modlitbách,
abychom jej mohli radostně přivítat,
až přijde ve své slávě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Zj 3,20

Hle, stojím u dveří a klepu, praví Pán: Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.

 

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás sytíš svátostným pokrmem
a vnitřně nás obnovuješ,
abychom byli připraveni setkat se tváří v tvář
s tvým milovaným Synem;
posiluj nás, aby neochabovala naše bdělost,
když čekáme na jeho příchod.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět