18. prosince

 

Vstupní antifona

Přijde Kristus, náš král, Beránek, jehož příchod ohlašoval Jan Křtitel.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, všemohoucí Bože,
zbav nás tíživého otroctví hříchu,
abychom žili ve svobodě,
kterou nám přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus,
jehož narození se připravujeme oslavit.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

1. čtení - Jer 23,5-8

Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: "Hospodin je naše spravedlnost." Proto hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy se nebude již říkat: "Živ je Hospodin, který vyvedl Izraelovy syny z egyptské země," ale "Živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl plémě Izraelova domu ze severní země a ze všech zemí, kam jsem je vyhnal, aby zase bydleli ve své zemi."

 

Mezizpěv - Žl 72,1-2.12-13.18-19

Odp: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.

Bože, svěř králi svou pravomoc,
svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
nestranně tvým ubohým.
 
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
Smiluje se nad nuzným a chudým,
zachrání ubožákům život.
 
Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele,
on sám koná divy.
A požehnané jeho slavné jméno navěky,
jeho slávou ať je naplněna celá země!

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Vůdce domu Izraelova, ty jsi dal Mojžíšovi zákon na Sinaji, přijď a vysvoboď nás s velikou mocí. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 1,18-24

Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

 

Modlitba nad dary

Bože, klademe na oltář tyto dary a prosíme tě:
spolu s nimi přijmi i nás,
abychom účastí na oběti toho,
který se kvůli nám stal smrtelným člověkem
a vysvobodil nás od věčné smrti,
měli účast na jeho věčném životě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Eucharistická modlitba

Preface 2. adventní

Dvojí očekávání Kristova příchodu.

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je náš Vykupitel:
jeho zvěstovali proroci, 
jeho s láskou čekala Panna Maria,
jemu připravoval cestu 
a na něho ukázal Předchůdce Jan.

A také my na něho čekáme 
a bdíme na modlitbách,
abychom jej mohli radostně přivítat,
až přijde ve své slávě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Mt 1,23

Dají mu jméno Emanuel, to znamená 'Bůh s námi'.

 

Modlitba po přijímání

Bože, vyslyš naše prosby,
abychom shromážděni kolem stolu tvého Syna
dosáhli tvého milosrdenství
a věrným plněním tvé vůle
se připravili na blížící se den našeho vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět