Pátek po 3. neděli adventní

 

Vstupní antifona

Hle, Pán slavně přijde a navštíví svůj lid, a přinese mu věčný život.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
toužebně očekáváme příchod tvého jednorozeného Syna;
pomáhej nám svou milostí,
abychom se připravili na setkání s ním,
provázej nás v životě pozemském
a doveď nás do života věčného.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení - Iz 56,1-3a.6-8

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Tak praví Hospodin: "Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost." Blaze člověku, který dělá toto, blaze smrtelníku, který vytrvává v tomto: Zachovává sobotu bez znesvěcení, zdržuje svou ruku, aby nedělal nic zlého. Ať neříká cizinec, který lne k Hospodinu: "Jistě mě oddělí Hospodin od svého lidu!" "Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy." Pán, Hospodin, který shromažďuje rozptýlené z Izraele, praví: "Více jich ještě připojím k těm, kteří jsou již shromážděni."

 

Mezizpěv - Žl 67,2-3.5.7-8

Odp: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

Bože, buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
 
Nechť se lidé radují a jásají,
že soudíš národy spravedlivě
a lidi na zemi řídíš.
 
Země vydala svou úrodu,
Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země! 

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Přijď, Pane, navštiv nás v pokoji, abychom se před tebou radovali z celého srdce. Aleluja.

 

Evangelium - Jan 5,33-36

Jan byl lampa hořící a svítící.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl Židům: "Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal."

 

Modlitba nad dary

Prosíme tě, Bože,
vyslyš naše modlitby a přijmi tyto dary;
nemůžeme se spoléhat na své zásluhy,
dovoláváme se však tvého milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Flp 3,20-21

Očekáváme jako spasitele našeho Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené.

 

Modlitba po přijímání

Bože, byli jsme nasyceni duchovním pokrmem
a pokorně tě prosíme:
dej, ať se účastí na této svátosti
učíme moudře hodnotit věci pozemské
a usilovat o dobra věčná.
Skrze Krista, našeho Pána. 

 


zpět