Středa po 3. neděli adventní

 

Vstupní antifona - srov. Hab 2,3; 1 Kor 4,5

Pán přijde, nedá se zdržet, vynese na světlo věci, které jsou ukryty v temnotách, a ukáže se všem národům.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, vyslyš prosby všech,
kdo se připravují na slavnost narození tvého Syna,
a pomáhej jim v tomto pozemském životě,
aby dosáhli věčné odměny v nebi.
Skrze tvého Syna ...

 

1. čtení - Iz 45,6b-8.18.21b-25

Rosu dejte, nebesa, shůry!

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

"Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím. Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost! Já, Hospodin, jsem to stvořil." Neboť tak praví Hospodin, stvořitel nebes, ten, který je Bůh, který utvořil zemi a ji učinil, který ji založil. Nestvořil ji, aby byla prázdná, stvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin, a nikdo jiný! Zda to nejsem já, Hospodin? Mimo mne není jiný Bůh! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne! Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země! Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla pravda, neodvolatelné slovo: Každé koleno se mi bude klanět, přísahat bude každý jazyk." Řeknou: "Jen v Hospodinu je vítězství a síla." S hanbou přijdou k němu všichni, kdo mu odpírají. Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele.

 

Mezizpěv - Žl 85,9ab+10.11-12.13-14

Odp: Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje z oblak!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
 
Milosrdenství a věrnost se potkají,
políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země,
spravedlnost shlédne z nebe.
 
Hospodin též popřeje dobro
a naše země vydá plody.
Spravedlnost ho bude předcházet
a spása mu půjde v patách.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Iz 40,9-10

Aleluja. Mocně pozdvihni svůj hlas, ty, který hlásáš radostnou zvěst, hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí. Aleluja.

 

Evangelium - Lk 7,19-23 (řec. 18b-23)

Zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal je k Ježíšovi se vzkazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ti muži přišli k němu a řekli: "Jan Křtitel nás posílá k tobě s otázkou: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Právě tehdy uzdravil mnoho lidí z nemocí, neduhů a od zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak. Odpověděl jim tedy: "Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší!"

 

Modlitba nad dary

Bože, kéž ti stále smíme
na znamení své oddanosti přinášet oběť,
která byla ustanovena,
aby v nás tvou mocí dokonala dílo vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Iz 40,10; srov. 35,5

Hle, náš Pán přijde v síle; a otevře oči svých služebníků.

 

Modlitba po přijímání

Snažně tě prosíme, dobrotivý Bože,
ať nás svátost, kterou jsme přijali, vnitřně očistí,
a tak nás připraví na blížící se svátky.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět