Čtvrtek po 2. neděli adventní

 

Vstupní antifona - srov. Žl 119,151-152

Pane, jsi blízko a věrně platí tvá ustanovení; z výroků tvých už dávno jsem poznal, že jsi je stanovil na všechny věky.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Bože,
probuď v nás upřímnou touhu po opravdovém pokání,
abychom ti mohli sloužit s čistým srdcem,
a tak připravovat cestu tvému jednorozenému Synu.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

 

1. čtení- Iz 41,13-20

Já jsem tvůj vykupitel, Svatý Izraele.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: "Nestrachuj se! Já ti pomohu! Neboj se, červíčku Jakube, izraelský hloučku! Já ti pomohu" - praví Hospodin. Tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Udělám z tebe ostrou mlátičku, novou, s mnohými zuby. Rozmlátíš hory a rozdrtíš je, pahorky obrátíš v plevy. Převěješ je a vítr je odvane, vichřice je rozpráší, ty však zaplesáš v Hospodinu, budeš se chlubit ve Svatém Izraele. Chudáci a ubožáci marně hledají vodu, jejich jazyk vysychá žízní. Já, Hospodin, je vyslyším, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých pahorcích dám vytrysknout řekám, uprostřed údolí zřídlům, změním step v jezera vod, vyprahlou zemi v prameny vod. Vysázím cedry na poušti, akácie, myrty a stromy oliv, v pustině vysázím cypřiše, jilmy, s nimi i terebinty, aby všichni viděli a poznali, aby uvážili a pochopili, že to způsobila Hospodinova ruka, že Svatý Izraele to stvořil.

 

Mezizpěv - Žl 145,1+9.10-11.12-13ab

Odp: Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.
 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle!
 
Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

 

Zpěv před evangeliem - Iz 45,8

Aleluja. Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu! Aleluja.

 

Evangelium - Mt 11,11-15

Nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl zástupům: "Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!"

 

Modlitba nad dary

Dary, které přinášíme, Bože,
máme od tebe,
a přece je přijímáš jako projev naší oddané služby;
posvěť je,
ať se stanou naším pokrmem na cestě k věčné spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Tit 2,12-13

Žijme v tomto nynějším věku spravedlivě a zbožně a přitom očekávejme v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
ať nás účast na Kristově oběti posiluje,
abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí,
a drželi se hodnot věčných.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět