Středa po 2. neděli adventní

 

Vstupní antifona - srov. Hab 2,3; 1 Kor 4,5

Pán přijde, nedá se zdržet, vynese na světlo věci, které jsou ukryty v temnotách, a ukáže se všem národům.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, ty nám přikazuješ,
abychom připravili cestu našemu Spasiteli;
posiluj všechny, kdo toužebně očekávají jeho příchod,
aby je nepřemohla únava a duchovní malátnost.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení- Iz 40,25-31

Hospodin všemohoucí "dává znavenému sílu".

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

"Ke komu mě chcete přirovnat, komu se podobám?" - praví Svatý. Zdvihněte své oči k výšinám a pohleďte: Kdo je stvořil? Ten, kdo vyvádí jejich spočtené zástupy, všechny je volá jménem, veliké jsou jeho silou a zdatné jeho mocí, neschází nikdo. Proč říkáš, Jakube, (proč) mluvíš, Izraeli: "Skrytý je můj osud Hospodinu, můj Bůh nedbá o mé právo?" Nevíš (to), či neslyšel jsi (o tom)? Věčný Bůh je Hospodin, který stvořil končiny země; nezemdlí a neunaví se, nelze vystihnout jeho moudrost. Znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Junáci zemdlí a unaví se, rekové klopýtají slabostí, ale ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy.

 

Mezizpěv - Žl 103,1-2.3-4.8+10

Odp: Veleb, duše má, Hospodina!

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
 
On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
 
Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí. 

 

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Hle, Pán přijde, spasí svůj lid, blahoslavení, kdo jsou připraveni na setkání s ním. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 11,28-30

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

 

Modlitba nad dary

Bože, kéž ti stále smíme
na znamení své oddanosti přinášet oběť,
která byla ustanovena,
aby v nás tvou mocí dokonala dílo vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Iz 40,10, srov. 35,5

Hle, náš Pán přijde v síle; a otevře oči svých služebníků.

 

Modlitba po přijímání

Snažně tě prosíme, dobrotivý Bože,
ať v nás svátost, kterou jsme přijali,
vnitřně očistí, a tak nás připraví na blížící se svátky.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět