Sobota po 1. neděli adventní

 

Vstupní antifona - Žl 80,4

Přijď, Pane, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

 

Vstupní modlitba

Bože, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna,
aby nás vysvobodil z otroctví hříchu;
ukaž svou otcovskou lásku všem,
kdo toužebně očekávají tvou pomoc,
a doveď nás k plné účasti
na svobodě dětí Božích.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

 

1. čtení- Iz 30,19-21.23-26

Bůh se jistě smiluje nad tebou, až uslyší tvé volání.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin, Svatý Izraelův: "Siónský lide, který bydlíš v Jeruzalémě, nebudeš ustavičně plakat. (Bůh) se jistě smiluje nad tebou, až uslyší tvé volání; hned jak ho uslyší, odpoví ti. A Pán vám dá chléb nepřátel a vodu těch, kdo vás utiskují; tvůj učitel se už nebude skrývat, tvé oči uvidí tvého učitele. Když se uchýlíte napravo nebo nalevo, tvé uši uslyší za sebou rozkaz: 'Toto je cesta, jděte po ní!' (Bůh) dá déšť tvému semeni, jímž oseješ půdu. Chléb, který půda vydá, bude vydatný a jadrný. V ten den se bude tvé stádo pást na širé nivě. Tvoji býci a osli, kteří obdělávají půdu, budou žrát posolenou míchanou píci, převátou lopatou a sítem. V den velkého vraždění, kdy padnou věže, budou potoky, proudy vod na každé vysoké hoře, na každém strmém pahorku. Světlo luny bude jako zář slunce a světlo slunce bude sedmkrát (větší) jako světlo sedmi dnů, až Hospodin obváže zlomeninu svého lidu a vyléčí ránu, kterou mu zasadil."

 

Mezizpěv - Žl 147,1-2.3-4.5-6

Odp: Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina. Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené z Izraele.
 
Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
a jejich rány obvazuje.
Určuje počet hvězd,
každou z nich nazývá jménem.
 
Velký je náš Pán a přemocný,
jeho moudrost je bez míry.
Pokorné Hospodin pozvedá,
bezbožné však ponižuje k zemi.

 

Zpěv před evangeliem - Iz 33,22

Aleluja. Hospodin je náš soudce, náš zákonodárce a král, on nás vysvobodí. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 9,35-10,1.5-8

Viděl zástupy a bylo mu jich líto.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."

 

Modlitba nad dary

Bože, kéž ti stále smíme
na znamení své oddanosti přinášet oběť,
která byla ustanovena,
aby v nás tvou mocí dokonala dílo vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - Zj 22,12

Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, praví Pán, abych odměnil každého podle jeho činů.

 

Modlitba po přijímání

Snažně tě prosíme, dobrotivý Bože,
ať nás svátost, kterou jsme přijali, vnitřně očistí,
a tak nás připraví na blížící se svátky.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět