Pondělí po 1. neděli adventní

 

Vstupní antifona - srov. Jer 31,10; Iz 35,4

Slyšte, národy, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho ve všech končinách země. Hle, náš Spasitel přijde, nebojte se již.

 

Vstupní modlitba

Prosíme tě, Bože,
pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna,
aby nás, až přijde,
našel, jak bdíme na modlitbách
a s radostí na něho čekáme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého... 

 

1. čtení - Iz 2,1-5

Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: "Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!" Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!

Čte-li se toto čtení na 1. neděli adventní (v ročním cyklu A), může se dnes vzít:

1. čtení - Iz 4,2-6

Bude chloubou těm, kteří se zachrání.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země (bude) ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Až smyje Pán špínu siónských dcer, až spláchne krev Jeruzaléma z jeho středu dechem soudu a dechem vytříbení, utvoří Hospodin nad každým místem siónské hory a nad jejím shromážděním oblak přes den, dým a zář plápolajícího ohně v noci, neboť Hospodinova velebnost bude celého (toho místa) ochranným stánkem, který skýtá stín ve dne proti vedru a bezpečné útočiště proti vichru a dešti.

 

Mezizpěv - Žl 122,1-2.3-4a. (4b-5.6-7.) 8-9

Odp: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
"Do domu Hospodinova půjdeme!"
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
 
Jeruzalém je vystavěn jako město
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny,
kmeny Hospodinovy.
 
(Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
 
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují;
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!)
 
Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.

 

Zpěv před evangeliem - srov. Žl 80,4

Aleluja. Přijď, Hospodine, náš Bože, a vysvoboď nás, ukaž nám svou tvář, a budeme spaseni. Aleluja.

 

Evangelium - Mt 8,5-11

Mnoho jich přijde od východu i západu do nebeského království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." Ježíš mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: 'jdi', a jde, a jinému: 'přijď', a přijde, a svému služebníkovi: 'udělej to', a udělá to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.

 

Modlitba nad dary

Dary, které přinášíme,
Bože, máme od tebe,
a přece je přijímáš jako projev naší oddané služby;
posvěť je, ať se stanou naším pokrmem
na cestě k věčné spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - srov. Žl 106,4-5; Iz 38,3

Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem, a budeme se celým srdcem radovat.

 

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
ať nás účast na Kristově oběti posiluje, 
abychom se uprostřed světa učili milovat to,
co nepomíjí, a drželi se hodnot věčných.
Skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět