Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se. 2 x
Kriste, smiluj se. 2 x
Pane, smiluj se. 2 x


Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo,nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,

Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo,ve kterém přebývá všechna plnost božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3 x


V: Ježíši tichý, srdce pokorného,
O: přetvoř naše srdce podle Srdce svého.


Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

O: Amen.


Modlitba k zasvěcení Srdci JežíšovuV: Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:
O: Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

V: Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
O: proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

V: Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě
O: smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

V: Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,
O: ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.

V: Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;
O: povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

V: Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
O: Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky. Amen.