Žehnání zvířat

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Benedikcionál uvádí také delší obřad. Zde uvedený kratší obřad je vhodný zejména pro jedno či několik zvířat.

 

Žehnající řekne:

Pomoc naše ve jménu Páně.

Všichni odpovědí:

Neboť on stvořil nebe i zemi.

 

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Gn2,20a

A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři.

Srov. Žl 8,7-9a

Hospodine, tys dal člověku vládnout nad dílem svých rukou, všechno jsi položil k jeho nohám: ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata, ptáky na nebi a ryby v moři.

 

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Všechno, co jsi učinil, Bože, je dobré,
stvořil jsi člověka k svému obrazu,
požehnals mu
a svěřils do jeho rukou všechny živočichy;
děkujeme ti za dobrodiní,
která nám skrze ně prokazuješ,
a prosíme tě,
dej, ať tato pomoc v potřebách časných
posiluje naši důvěru,
že nám dáš také dobra věčná.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Po žehnací modlitbě, podle vhodnosti, může žehnající pokropit přítomné a zvířata svěcenou vodou.