Žehnání při zásnubách

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti.

Křesťanské zásnuby jsou pro obě rodiny význačnou událostí, a proto je vhodné slavit je určitým obřadem a společnou modlitbou. Tím se snoubencům vyprošuje Boží požehnání, aby ve svůj čas zdárně završili to, co nyní začínají.

Toto slavení je třeba přizpůsobit okolnostem.

Při zásnubách v úzkém kruhu dvou rodin je vhodné, aby obřadu předsedal jeden z rodičů. Pokud je přítomen kněz či jáhen, je lépe, aby předsedal on; přítomným však musí být zřejmé, že snoubenci neuzavírají manželství.

Tohoto obřadu mohou užít jak rodiče, tak kněz, jáhen nebo jiný laik. Je třeba zachovat hlavní prvky a strukturu obřadu, jednotlivé části se mohou přizpůsobit místním a osobním okolnostem.

Obřadu lze použít i tehdy, když se snoubenci scházejí ke katechetické přípravě na manželství. Zásnuby nebo samostatné žehnání snoubenců se však nikdy nemají spojovat se slavením mše.

 

ÚVOD

Rodina se shromáždí a žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Žehnající kněz či jáhen po znamení kříže pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, který nás tak miloval, že se za nás vydal, ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Pokud obřad vede laik, po znamení kříže pozdraví přítomné:

Chvalme našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám dal příklad obětavé lásky.

Všichni odpovědí:

Amen.

Žehnající osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Víme, že všichni vždy a všude potřebujeme Boží milost, a nikdo z nás nepochybuje, že tuto milost nutně potřebují také věřící, kteří se chystají založit svou rodinu. Vyprošujme proto oběma našim snoubencům (N a N) Boží požehnání, aby si jeden druhého stále více vážili, opravdu upřímně se milovali a vzájemným porozuměním a společnou modlitbou dozrávali v čistotě k svátosti manželství.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Jan 15,9-12

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás."

Nebo: 1 Kor 13,4-13; Oz 2,21-26; Flp 2,1-5

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 145 (144),8-9.10+15.17-18

Dobrotivý je Hospodin ke všem.

 

Žehnající krátce promluví k přítomným a osvětlí biblický text, aby smysl zásnub pochopili a s vírou ho přijali, přičemž jasně rozliší zásnuby od uzavírání manželství.

 

PROSBY

Následují prosby - z těch zde uvedených může žehnající vybrat nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Bůh Otec nás tak miloval, že nás v Kristu učinil svými dětmi a svědky své lásky ve světě. S důvěrou ho proto prosme:

Pane, ať stále máme tvou lásku.

- Bože, tys chtěl, aby naše vzájemná láska dosvědčovala, že jsme tvoje děti a že jsme bratři a sestry tvého Syna.

- Bože, ty vkládáš do lidského srdce něžný dar své lásky a naplňuješ štěstím ty, kdo jej přijmou,

- Bože, ty spojuješ muže a ženu vzájemnou láskou, aby vytvořili rodinu a dočkali se i radosti na dětech.

- Bože, ty nám skrze velikonoční oběť svého Syna ve svátosti manželství tajemným způsobem podáváš obraz plné snoubenecké lásky,kterou si Kristus zamiloval svou církev a vlastní krví ji učinil pro tebe neposkvrněnou.

- Bože, ty voláš N a N k plnému společenství lásky, aby vytvořili křesťanskou rodinu a byli jedno srdce a jedna duše.

 

Před žehnací modlitbou si podle místních zvyklostí mohou snoubenci dát najevo svůj příslib, např. výměnou prstenů či jiných darů.

Prsteny nebo jiné zásnub ní dary mohou být požehnány takto:

Co jste si na znamení vzájemné lásky předali,
ať vám stále připomíná,
že se připravujete na společný život v manželství.

Odpověď:

Amen.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší se vztaženýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Chválíme tě, Bože, a děkujeme ti,
že ve své prozřetelnosti voláš N a N,
aby se vzájemně milovali,
a že jim k tomu dáváš svou milost.
Prosíme tě, posilni jejich srdce,
aby vytrvali ve víře,
aby se ti ve všem líbili
a šťastně dosáhli uzavření svátostného manželství.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Pokud žehná kněz či jáhen, může říkat tuto žehnací modlitbu:

Pane Bože, prameni veškeré lásky,
tvá prozřetelnost vedla tyto mladé lidi,
aby se jejich životy setkaly.
Dopřej laskavě těm,
kdo se připravují na svátostné manželství
a vyprošují si od tebe milost,
aby se podporováni tvým božským + požehnáním
stále lépe poznávali a více ctili
a navzájem se upřímně milovali.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Žehnající zakončí obřad slovy:

Bůh lásky a pokoje ať ve vás přebývá,
ať řídí vaše kroky
a upevňuje vaše srdce ve své lásce.

Všichni odpovědí:

Amen.

Slavení obřadu je chvályhodné zakončit vhodným zpěvem.