Žehnání vody

Následující text je převzat z dodatku Českého misálu (vyd. 1983)

Mimo dobu velikonoční:
Bože, z tebe vyvěrá všechen život:
Otevři nám živý pramen své milosti
a požehnej + tuto vodu,
ať ji užíváme na znamení touhy po odpuštění hříchů.
Smiluj se nad námi a očisť naše srdce,
chraň nás a buď naším útočištěm v každém soužení,
abychom vždycky věřili, že jsi s námi.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

V době velikonoční:
Bože, tys nás stvořil k svému obrazu,
a neopustils nás, ani když jsme zhřešili,
ale dals nám Vykupitele
a dáváš nám nový život
z vody a z Ducha svatého.
Vyslyš naše prosby
a požehnej + tuto vodu,
aby byla znamením tvé milosti.
Voda dává zemi plodnost,
čistí a osvěžuje;
přes ni jsi vedl svůj lid osvobozený z otroctví,
a ona uhasila na poušti jeho žízeň;
o ní prorok předpověděl,
že bude znamením nové smlouvy.
a Kristus ji posvětil, když sestoupil do Jordánu.
Kéž nám tato voda připomene náš křest,
pramen naší radosti.
Chraň v nás tuto radost a dej, ať se spojí s radostí všech nově pokřtěných.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.