Žehnání rodiny

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti. Obřad může konat kněz i jáhen; a také laik, ten ovšem přizpůsobí obřad a modlitby, jak je zde pro takový případ uvedeno.

Kdykoliv křesťanská rodina požaduje nebo pastorační péče doporučuje slavit obřad žehnání, má se toto požehnání podle vhodnosti udělit na podporu křesťanského života členů rodiny. Aby toho bylo co nejlépe dosaženo, má se slavení přizpůsobit okolnostem.

Při zachování základních prvků může být tento obřad přizpůsoben místním podmínkám a členům rodiny.

ÚVOD

Když se rodina shromáždí, žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Potom žehnající kněz nebo jáhen přítomné pozdraví těmito anebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Pokud žehná laik, pozdraví přítomné těmito slovy:

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s námi se všemi.

Všichni odpovědí:

Amen.

Žehnající připraví přítomné k přijetí požehnání těmito nebo podobnými slovy:

Rodina je základní živou buňkou církevního i občanského společenství. Ze svátosti manželství přijímá Kristovu milost a životodárnou sílu. S Boží pomocí plňte tedy své poslání, žijte tak, aby vaše smýšlení i jednání bylo v souladu s požadavky evangelia, a vydávejte ve světě svědectví o Kristu. Požehnání, o které nyní budeme prosit, ať je pro vás zdrojem síly, abyste si navzájem pomáhali spolupůsobit s Boží milostí a dávali ostatním příklad života z víry.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Potom někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte některý z níže uvedených textů Písma svatého:

Ef 4, 1-6

Snášejte se navzájem v lásce.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Nebo: Řím 12,4-16; 1 Kor 12,12-14; 1 Kor 12,31b- 13,7

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 128 (127),1-2.4-5

Blaze všem, kdo se bojí Hospodina.

 

 

Žehnající může k přítomným krátce promluvit a objasnit biblické čtení, aby s vírou chápali slavení obřadu.

 

PROSBY

Následují prosby - z těch zde uvedených může žehnající vybrat nebo jiné přidat podle okolností a situace slavících rodin.

Kristus, věčné Slovo věčného Otce, přebýval mezi lidmi a svou přítomností posvětil rodinu, ve které žil. Prosme ho za naše rodiny a volejme:

Pane, naplň naše rodiny svým pokojem.

Ty jsi svým životem v nazaretské rodině posvětil rodinný život,
- posvěť svou přítomností i naše rodiny.
 
Tys ve všem hledal slávu svého Otce,
- dej, ať je tvůj nebeský Otec uctíván v každé rodině.
 
Tys nám dal příklad modlitby, lásky a plnění Otcovy vůle,
- posvěť naše rodiny svou milostí a dej jim hojnost svých darů.
 
Tys prokazoval dobro všude, kam jsi přišel,
- upevňuj ve všech rodinách svornost a vzájemnou lásku.
 
Tys v Káně Galilejské udělal radost těm, kdo zakládali novou rodinu,
- zmírni bolesti a trápení našich rodin a proměň jejich zármutky v radost.
 
Tys řekl: „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje",
- chraň vzájemné pouto lásky mezi manžely, ať zůstává pevné a neporušené.

Po prosbách žehnající vyzve přítomné k společné modlitbě Páně těmito nebo podobnými slovy:

Podle Spasitelova příkazu a podle jeho učení odvažujeme se modlit:

A všichni pokračují:

Otče náš ...

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Žehnací modlitbu pronáší kněz nebo jáhen s rukama vztaženýma nad shromážděnými členy rodiny; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Bože, stvořiteli a obnoviteli svého lidu,
podle tvé vůle je manželství,
tvořící základ rodiny,
znamením tajemného vztahu mezi Kristem a církví;
sešli hojnost svého požehnání
na tuto rodinu, shromážděnou v tvém jménu:
ať všechny její členy spojuje vzájemná láska,
duchovní horlivost a vytrvalost v modlitbě,
ať mají zájem jeden o druhého
a pomáhají těm, kdo potřebují pomoc,
ať slovem i příkladem
vydávají svědectví o své víře.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Nebo:

Bože, tys poslal na svět svého Syna,
aby se stal člověkem,
vyrůstal v lidské rodině,
poznal její starosti a okusil radosti;
shlédni na rodinu, která prosí o tvé požehnání:
ochraňuj ji a opatruj,
posiluj ji svou milostí,
dávej jí vše, co potřebuje,
a naplň ji svorností,
ať jako živá buňka Kristova těla,
jeho církve,
vydává ve světě svědectví
o životě ve spojení s Kristem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Podle vhodnosti může žehnající pokropit shromážděnou rodinu svěcenou vodou, nic přitom neříká.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Žehnající zakončí obřad slovy:

Náš Pán Ježíš Kristus
ať chrání celou vaši rodinu ode všeho zlého,
ať vás naučí žít tak,
abyste byli jedno srdce a jedna duše,
a ať s vámi zůstává navěky.

Všichni odpovědí:

Amen.

Slavení obřadu je chvályhodné zakončit vhodným zpěvem.