Žehnání praporu

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013).

 

Žehnající řekne:

Pomoc naše ve jménu Páně.

Všichni odpovědí:

Neboť on stvořil nebe i zemi.

 

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Flp 2,2b-4

Ať vás všechny pojí jedna láska, abyste byli svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.

1 Petr 3,8-9

Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

Potom žehnající, podle vhodnosti, krátce osvětlí biblický text a význam obřadu.

 

Před žehnací modlitbu se mohou zařadit prosby. Ten, kdo obřad vede, může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být vhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Prapor, který žehnáme, je symbolem naší jednoty a bratrství. Spojme se tedy ke společné modlitbě a volejme k našemu nebeskému Otci:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosme ho, ať v každém z nás posiluje pocit odpovědnosti,
- abychom usilovali o společné dobro.
 
Prosme ho, ať nás naučí nezištně sloužit druhým,
- abychom nehledali jen vlastní prospěch.
 
Prosme ho, ať nám pomáhá jednat ohleduplně a moudře,
- abychom i v obtížných situacích nacházeli dobrá řešení.
 
Prosme ho, ať nás naplní vnímavostí vůči potřebám druhých,
- abychom byli obětaví a nemysleli jen na sebe.
 
Prosme ho, ať provází svým požehnáním celé toto společenství,
- abychom byli připraveni pomáhat těm, kteří jsou v nesnázích.
 
Prosme ho také za naše zemřelé,
- kteří svým životem a prací připravovali to, na čem můžeme dnes stavět.

 

Následuje žehnací modlitba. Žehnající ji pronáší s rozpjatýma rukama:

Bože, náš nebeský Otče,
tento prapor (toto znamení) jako symbol společenství (...)
je pro ty, kdo toto společenství vytvářejí,
trvalou připomínkou společných úkolů a cílů;
provázej je svým požehnáním,
ať si ochotně navzájem pomáhají
a jednají vždy tak, jak se tobě líbí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Po žehnací modlitbě, podle vhodnosti, žehnající pokropí prapor a přítomné svěcenou vodou. Přitom se může zpívat vhodný zpěv.