Žehnání polí, luk a pastvin

Text je převzat z Obřadů žehnání (vyd. Česká biskupská konference v KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti.
Obřad může konat kněz i jáhen; a také laik, ten ovšem přizpůsobí obřad a modlitby, jak je zde pro takový případ uvedeno.


ÚVOD

Když se společenství shromáždí, zpívá se vhodný zpěv. Po skončení zpěvu žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen. 

Potom kněz nebo jáhen pozdraví přítomné těmito a nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Bůh dává růst trávě pro dobytek
i bylinám užitečným člověku;
jeho milost ať je s vámi se všemi. 

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Pokud obřad vede laik, po znamení kříže pozdraví přítomné:

Bůh dává růst trávě pro dobytek
i bylinám užitečným člověku;
chvalme a oslavujme ho na věky. 

Všichni odpovědí:

Amen.

 

Žehnající osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Bůh stvořil zemi a dává jí plodnost. Děkujme mu za to a prosme ho o požehnání, aby naše úsilí vynaložené na její obdělávání nepřišlo na zmar, ale přinášelo svůj užitek. Azároveň si uvědomme, že budeme-li vždy a ve všem hledat především plnění Boží vůle, bude nám všechno potřebné přidáno.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte text z Písma svatého

Gn 1,1.11-12.29-31

Bůh viděl všechno, co udělal, a hle - bylo to velmi dobré.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Bůh řekl: "Ať vydá země zeleň, semenotvorné rostliny a ovocné stromy, které plodí na zemi ovoce nejrůznějšího druhu, s jádry uvnitř!" A stalo sede tak. Tu země vydala zeleň, semenotvorné rostliny nejrůznějších druhů. A Bůh viděl, že je to dobré. 

A připojil: "Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostliny." A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle - bylo to velmi dobré. 

Nebo:   Dt, 32c-14; Mt 6,25-34;   Mk 4,26-29

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 104 (103), l-2a. 14-15.24.27-28   Odp.: srv. 24

Hospodine, země je plná tvého tvorstva.

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Velebností a vznešeností ses oděl,
světlém se halíš jako pláštěm.

Odp.

Dáváš růst trávě pro dobytek,
bylinám užitečným člověku,
aby dobýval ze země chléb
i víno k radosti lidského srdce.
aby olejem rozjasnil tvář
a chléb aby posílil srdce člověka.

Odp. 

Jak četná jsou tvá díla. Hospodine!
Všechno jsi moudře učinil,
země je plná tvého tvorstva.

Odp.

Všichni čekají od tebe.
že jim dáš obživu v pravý čas.
Ty jim dáváš, a oni sbírají,
otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

Odp.

 

Potom žehnající, podle vhodnosti, krátce osvětlí biblický text.

 

PROSBY  

Kde se to zdá vhodné, mohou se před žehnací modlitbu zařadit prosby. Ten, kdo obřad vede, může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být příhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností. 

Bůh náš nebeský Otec, se o nás stará, žehná zemi, aby přinášela bohatou úrodu, živí nás a chrání. Dávejme najevo, že o tuto jeho pomoc stojíme, a volejme: 

Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, ty do nás zaséváš semeno svého slova a zavlažuješ nás svou milostí,
- dej ať přinášíme hojný užitek dobrých skutků. 
 
Tys náš učinil ratolestmi vinného kmene, kterým je Kristus
- dej, ať ve spojení s ním věrně plníme tvou vůli. 
 
Ty naplňuješ zemi svým požehnáním a působíš, že setba klíčí, roste a dozrává ke žni,
- dej, ať se na našich polích urodí, co potřebujeme k obživě. 
 
Ty rozmnožuješ obilné zrno vložené do země, abychom měli chléb pro denní obživu i pro slavení eucharistie,
- nepřestávej nám dávat své dary, ať nám nikdy nechybí pokrm pro život pozemský ani pro život věčný. 
 
Ty živíš nebeské ptactvo a staráš se o polní květ,
- nauč nás důvěřovat v tvou otcovskou dobrotu, abychom nepečovali úzkostlivě o to, co budeme jíst a do čeho se budeme oblékat, ale hledali nejůrve tvé království a tvou spravedlnost. 

A následuje níže uvedená žehnací modlitba.

 

Pokud se nekonaly prosby, ten, kdo bude pronášet žehnací modlitbu, nejprve vyzve přítomné k vyprošování Boží pomoci. Řekne:

Modleme se. 

Podle vhodnosti se všichni chvíli potichu modlí. Potom následuje žehnací modlitba. 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté. 

Bože, náš nebeský Otče,
tys přikázal člověku,
aby obdělával zemi a pečoval o ni;
žehnej naší práci, ať přináší užitek,
zažeň škodlibé bouře a krupobití, 
a dej nám hojnou úrodu a bohatou sklizeň. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Všichni odpovědí: 

Amen. 

Nebo: 

Bože, tys už při stvoření světa rozhodl,
aby země vydala zeleň
a plodiny nejrůznějšího druhu,
ty poskytuješ semeno k setí i úrodu;
dej, ať lidská práce
provázena tvým štědrým požehnáním
přináší bohaté ovoce
a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti
bez ustání chválí za to,
že ho zahrnuješ množstvím svých darů.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Všichni odpovědí:

Amen. 

 

ZÁVĚR

Potom žehnající kněz nebo jáhen obřad zakončí:  

Bůh, zdroj všeho dobra,
ať dá zdar práci vašich rukou,
a ať vám žehná,
abyste se radovali z jeho darů
a bez přestání ho chválili. 

Odpověď:

Amen.

Žehná-li laik, vyprošuje Boží požehnání, sám sebe žehná křížem a říká:

Bůh, zdroj všeho dobra,
ať dá zdar práci našich rukou,
a ať nám žehná,
abychom se radovali z jeho darů
a bez přestání ho chválili. 

Odpověď:

Amen.

Je dobré uzavřít obřad vhodným zpěvem.