Žehnání na cestu

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti. Zde uvedený obřad může konat kněz i jáhen; a také laik, ten ovšem přizpůsobí obřad a modlitby, jak je zde pro takový případ uvedeno.

Benedikcionál uvádí také delší obřad žehnání na cestu. Zde uvedený kratší obřad je vhodný zejména pro malou skupinu nebo pro jednu osobu. 

 

Žehnající řekne:

Pomoc naše ve jménu Páně.

Všichni odpovědí:

Neboť on stvořil nebe i zemi.

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Tob 4,19a

V každé době dobrořeč Hospodinu a vypros si od něho, aby tvé cesty byly přímé a všechny tvé stezky a záměry se zdařily.

Jan 14,6

Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

 

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Necestuje-li spolu:

Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys chránil syny Izraele,
aby suchou nohou přešli středem moře,
a mudrcům, kteří šli za světlem hvězdy,
jsi ukázal cestu k svému Synu;
přijď na pomoc těmto našim bratřím a sestrám,
ať se jejich cesta vydaří:
provázeni tvou ochranou
ať bez nehody dospějí k cíli
a jednou šťastně dosáhnou přístavu věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

Nebo, cestuje-li spolu:

Všemohoucí, věčný Bože,
tys chránil Abraháma na všech jeho cestách
od chvíle, kdy vyšel ze svého domova;
ochraňuj i nás, své služebníky:
buď naší pomocí v nebezpečí,
průvodcem na cestě,
v únavě osvěžením
a v protivenství záštitou,
abychom se tebou vedeni
dostali tam, kam směřujeme,
a šťastně se vrátili domů.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Anebo:

Ať nás Bůh naplní svým požehnáním a vede naše kroky,
abychom uprostřed proměn tohoto světa
směřovali pod jeho ochranou k svému cíli.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.