Žehnání manželům s obnovou manželských slibů

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013).

Při významných výročích svatby, například 25., 50., 60. výročí, je vhodné připomenout přijatou svátost manželství slavením mše, při níž se použijí texty modliteb uvedených pro tyto příležitosti v misálu. Mimo tato výročí mohou manželé požádat o požehnání i při některých jiných příležitostech, například při duchovních shromáždění, společné pouti apod. Pokud se slaví obřad žehnání pro více manželských párů společně, pronáší se žehnací modlitba a závěrečné požehnání v množném čísle. Při zachování základních prvků může být slavení těchto obřadů přizpůsobené místním podmínkám a těm, kdo mají požehnání přijmout.

V bohoslužbě slova se mohou, podle zásad pro výběr biblických čtení ve mši, tyto texty vybrat z těch, jichž se užívá při slavení svátosti manželství, nebo ze mše na poděkování Bohu. Po evangeliu kněz v homilii zdůrazní tajemství a milost křesťanského manželského života. Vychází z posvátných textů a bere přitom v úvahu osobní situaci účastníků bohoslužby.

Po homilii vyzve kněz manžele ke chvíli tiché modlitby a k obnovení manželských slibů před Bohem. Učiní to těmito nebo podobnými slovy:

Připomínáte si dnes výročí dne, kdy jste přijetím svátosti manželství spojili své životy nerozlučným poutem. Navzájem jste se tehdy zavázali slibem a nyní se jej chystáte před Bohem obnovit: Proste proto Pána, aby vaše sliby upevnil svou milostí.

Pokud manželé chtějí obnovit své manželské sliby nahlas, použije se následující způsob:

Manžel:

Požehnaný jsi, Hospodine, 
neboť z tvé štědrosti jsem přijal N za ženu.

Manželka:

Požehnaný jsi, Hospodine,
neboť z tvé štědrosti jsem přijala N za muže.

Oba:

Požehnaný jsi, Hospodine,
neboť tys ve své dobrotě stál při nás,
ať nám život přinášel věci dobré nebo zlé.
Pomáhej nám, prosíme,
abychom si i nadále zachovali věrnou lásku
a osvědčili se jako svědkové smlouvy,
kterou jsi s námi uzavřel.

Obnovení manželských slibů se může konat také následujícím způsobem, zejména je-li přítomno více manželských párů:

Kněz vyzve přítomné manžele těmito nebo podobnými slovy:

Ve chvíli, kdy jste před církví a před Bohem vyslovili své neodvolatelné rozhodnutí odevzdat se sobě navzájem jako manželé, přijali jste ve svátosti manželství Boží pomoc a sílu k plnění povinností, které jste na sebe toho dne vzali.

Obnovte proto nyní své předsevzetí věrně plnit to, čím jste se tehdy jeden druhému zavázali.

A po chvíli ticha pokračuje:

Zavázali jste se,
že si zachováte vzájemnou lásku, úctu a věrnost.
Jste si vědomi povinností,
které z toho pro vás trvale vyplývají?

Manželé odpovídají společně:

Ano.

Kněz:

Zavázali jste se,
že se nikdy neopustíte
a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti.
Jste připraveni i nadále jeden druhému vždy pomáhat?

Manželé:

Ano.

Kněz:

Zavázali jste se,
že budete své děti učit znát a milovat Krista.
Chcete vašim dětem opravdu celým svým životem ukazovat cestu, která vede ke Kristu?

Manželé:

Ano.

Kněz:

Hospodin ať vás opatruje po všechny dny vašeho života.
Ať je v dobách nepříznivých vaší útěchou,
v příznivých vaší pomocí,
ať celý váš dům zahrnuje svým požehnáním.
Skrze Krista, našeho Pána.

Manželé:

Amen.

 

Uzná-li za vhodné, pronese kněz tuto modlitbu:

Bože, rozmnož a posvěť lásku těchto manželů
a dej, ať jim prsteny,
které si na znamení věrnosti předali,
stále připomínají den, kdy přijali svátost manželství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:

Amen.

Potom může prsteny okouřit kadidlem.

Pokud si však manželé dávají nové prsteny, použije kněz některou z těchto modliteb:

Bože, + žehnej lásce těchto svých služebníků a posvěť ji;
ať těm, jimž jsou tyto prsteny znamením věrnosti,
neustále připomínají vzájemnou lásku a svátostnou milost.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:

Amen.

Nebo:

V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny;
sešli na ně své požehnání,
aby byly znamením dokonalé věrnosti:
ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou vůli
a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:

Amen.

Následují přímluvy jako ve mši anebo tyto prosby:

Všemohoucí Bůh Otec ve své prozřetelnosti chtěl, aby manželská láska, věrnost [a plodnost] byly znamením jeho spasitelného působení v dějinách. Vzývejme tedy jeho milosrdenství:

Obnovuj, Bože, věrnost svých služebníků.

Otče svatý, ty sám jsi věrný a od nás vyžaduješ, abychom věrně plnili svou smlouvu s tebou.
- Prosíme tě za tyto tvé služebníky, kteří slaví (25., 50., 60.) výročí své svatby; naplň je svým požehnáním.
 
Ty spolu se svým Synem a Svatým Duchem od věčnosti žiješ v plnosti jednoty a od věčnosti se těšíš ze společenství lásky.
-  Prosíme tě za tyto tvé služebníky, ať ustavičně mají na paměti smlouvu lásky stvrzenou přijetím svátosti a věrně ji plní.
 
Ty ve své prozřetelnosti řídíš všechny události v životě lidí tak, abys své věrné dovedl k účasti na Kristově tajemství.
- Prosíme tě za tyto tvé služebníky, ať pokojně přijímají všechno dobré i zlé a snaží se Krista následovat a pro něho žít.
 
Tys chtěl, aby manželské soužití bylo dokladem křesťanského života.
- Prosíme tě za všechny manžele, aby ve světě svědčili o tajemství lásky tvého Syna.

Kněz zakončí prosby modlitbou, s rozpjatýma rukama říká:

Bože, podle tvé vůle má rodinné společenství 
svůj pevný základ v tvém odvěkém plánu.
Vyslyš milostivě modlitby svých služebníků a dej,
abychom následovali příklad svaté Rodiny
a ve věčném domově tě bez ustání radostně chválili.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

Eucharistická bohoslužba se koná obvyklým způsobem, s výjimkou toho, co je uvedeno dále.

Je vhodné, aby manželé při přípravě obětních darů přinesli k oltáři chléb a víno.

Po modlitbě Otče náš kněz vynechá modlitbu Vysvoboď nás ode všeho zlého. Pak stojí obrácen k manželům a s rozpjatýma rukama říká:

Chválíme tě a dobrořečíme ti, Bože,
neboť tys na počátku stvořil muže a ženu,
aby spolu vytvářeli společenství života a lásky.
Dnes ti vzdáváme díky také za to,
že jsi ve své dobrotě žehnal
rodinnému soužití svých služebníků N a N,
aby bylo obrazem jednoty tvého Krista a církve.
 
Prosíme tě:
shlédni tedy laskavě na ty,
které jsi provázel na jejich společné životní cestě
v radostech i strastech;
ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu,
rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje,
ať se (spolu se svými dětmi a vnuky)
vždy a všude těší z tvého požehnání.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Po slovech Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi a odpovědi lidu je vhodné, aby si podle místních zvyklostí manželé a ostatní přítomní vhodným způsobem vyjádřili vzájemnou lásku a popřáli si pokoj. Manželé mohou přijímat pod obojí způsobou.

Na závěr mše udělí kněz manželům a všem přítomným požehnání buď obvyklým způsobem, nebo slavnostní formou, např. níže uvedeným způsobem. Jáhen (není-li přítomen, pak sám kněz) vyzve přítomné k přijetí požehnání těmito nebo podobnými slovy:

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.

Kněz vztáhne ruce nad manžele a říká:

Bůh Otec všemohoucí
ať vás naplní svou radostí.

Odpověď:

Amen.

Jednorozený Syn Boží
ať vás provází svým milosrdenstvím
v dobách dobrých i zlých.

Odpověď:

Amen.

Duch Svatý ať naplní vaše srdce svou láskou
a zůstává stále s vámi.

Odpověď:

Amen.

A žehná celému shromáždění:

Požehnej vás i všechny přítomné všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch Svatý.

Odpověď:

Amen.