Žehnání dětem

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti. Zde uvedený obřad může konat kněz i jáhen; a také laik, zvláště katecheta nebo vychovatel dětí. Ten ovšem přizpůsobí obřad a modlitby, jak je zde pro takový případ uvedeno.

Zde je uveden kratší obřad; benedikcionál uvádí také Delší obřad žehnání pokřtěných dětí, obřad žehnání nepokřtěných dětí, obřad rodičovského požehnání. 

 

Žehnající řekne:

Pomoc naše ve jménu Páně.

Všichni odpovědí:

Neboť on stvořil nebe i zemi.

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Mk 10,14

Nechtě děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.

Mt 18,3

Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.

Mt 18,5

Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.

 

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší se vztaženýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

a) Žehnání pokřtěných dětí:

Pane Ježíši Kriste,
tys zahrnoval děti svou láskou a řekl jsi,
že kdo přijímá je, přijímá tebe;
vyslyš naše prosby za tyto děti (za toto dítě),
a když jsi je ve křtu naplnil svou milostí,
provázej je svou stálou ochranou,
a až dorostou (doroste),
ať tě vyznávají (vyznává) s plnou vnitřní svobodou,
ať tě vroucně milují (miluje)
a ať s pevnou nadějí očekávají (očekává)
tvé království.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Všichni odpovědí:

Amen. 

 

b) Žehnání dosud nepokřtěného dítěte:

Bože, všemohoucí Otče, prameni všeho požehnání, ty všechny děti miluješ
a rodiče, kteří přijímají dítě jako tvůj
naplňuješ radostí;
shlédni na toto dítě
a připočti ho mezi ty,
kdo se mají z vody a z Ducha Svatého
narodit k věčnému životu,
dej, ať má po přijetí křtu plnou účast
na životě v tvém království
a ať se v tvé církvi učí
spolu s námi tě chválit.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

c) Žehnání žáků (studentů) na začátku školního roku; kněz nebo jáhen žehná přitom znamením kříže:

Bože, ty jsi pramen moudrosti a působením svého Ducha
dáváš lidem dar poznání a radosti.
Prosíme tě, požehnej + všem,
kdo začínají nový školní (akademický) rok;
dej, ať mají rozum otevřený k poznávání pravdy a dobra,
ať mají odvahu a trpělivost k překonávání obtíží;
dej jim radost z nového poznání i vzájemných přátelství,
aby ve všem odkrývali tvou věčnou moudrost a lásku.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.