Žehnání dopravních prostředků a zařízení

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Benedikcionál uvádí také delší obřad žehnání dopravních prostředků s více variantami. Zde uvedený kratší obřad je vhodný zejména pro jeden dopravní prostředek.

 

Žehnající řekne:

Pomoc naše ve jménu Páně.

Všichni odpovědí:

Neboť on stvořil nebe i zemi.

 

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Jan 14,6

Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Mt 22,37a.39b-40

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem. Miluj svého bližního jako sám sebe." Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.

 

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Všemohoucí Bože, Stvořiteli nebe i země,
od tebe má člověk schopnost
dělat věci krásné a velké;
dej těm, kdo budou užívat tohoto dopravního prostředku (auta, ...),
ať jezdí bezpečné a opatrně,
ať jsou ohleduplní vůči druhým
a na všech jejich cestách,
za prací i za odpočinkem,
ať je provází Kristus.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

Nebo - při žehnání plavidla:

Vyslyš, Bože, naše prosby
a chraň tuto loď
i ty, kdo se na ní budou plavit,
jako tvůj Syn ochránil své učedníky,
když ho uprostřed bouře prosili o pomoc,
a dej, ať všichni poznají,
že v tobě vždycky máme bezpečné útočiště.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Po žehnací modlitbě může žehnající pokropit dopravní prostředek a přítomné svěcenou vodou. Přitom lze zpívat vhodný zpěv.