Eucharistická adorace

Následující text je převzat z liturgické knihy Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši (© ČBK, Praha 2002). V některých případech je text nepatrně upraven, jsou vynechány některé varianty.


Litanie k Nesvětějšímu srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba


Ke konci adorace přisluhovatel přistoupí k oltáři, pozdraví pokleknutím a potom klečí. Zpívá se nějaký vhodný hymnus nebo eucharistická píseň. Mezitím, koná-li se výstav s monstrancí, přisluhovatel v kleče okouří Nejsvětější svátost. Potom vstane a řekne:
Modleme se

Následuje chvíle ticha; potom přisluhovatel říká některou z následujících modliteb.

Pane Ježíši Kriste,
tys za nás obětoval své tělo a krev
a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi;
dej, ať se s tebou v této svátosti
setkáváme vždy s takovou úctou,
aby se na nás trvale projevovaly účinky vykoupení.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Nebo:

Prosíme tě, Bože,
dej, ať celým svým životem důstojně oslavujeme
tvého Krista, Beránka pro nás zabitého,
skrytého v této svátosti,
a ať ho jednou spatříme tváří v tvář v jeho slávě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Nebo:

Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v této svátosti přítomen,
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe klaněli Otci
v duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Vede-li adoraci kněz nebo jáhen, po skončení modlitby vezme přes ramena velum, pozdraví pokleknutím, uchopí monstranci nebo ciborium a udělá nad lidem znamení kříže, nic přitom neříká. Potom ten, kdo uděloval požehnání, nebo jiný kněz či jáhen uloží Nejsvětější svátost do svatostánku, pozdraví pokleknutím a nakonec odejde. Není-li přítomen kněz nebo jáhen, přisluhovatel po skončení modlitby pouze uloží Nejsvětější svátost do svatostánku, pozdraví pokleknutím a nakonec odejde. Lid přitom podle vhodnosti zpívá nebo říká nějaký vhodný text.