1. eucharistická modlitba o smíření

Smíření - návrat k Otci

Tuto eucharistickou modlitbu lze použít pro mše, které se zvláštním způsobem váží ke smíření (Římský misál vypočítává např. tyto formuláře: Za svornost; Za smíření; V době války nebo rozvratu; Za zachování míru a spravedlnosti; Za odpuštění hříchů; Za vyprošení lásky; O svatém kříži; O eucharistii; O nejdražší krvi Páně; formuláře pro dobu postní).

 

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.

Lid mu odpoví:

I s tebou.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.

Lid:

Máme je u Pána.

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Lid:

Je to důstojné a spravedlivé.

Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci. Následující preface se může někdy zaměnit za jinou, která se vztahuje k pokání a obrácení, například za některou z prefací pro postní dobu. 

Vpravdě je spravedlivé,
Bože, abychom ti vzdávali díky
pro tvou nekonečnou dobrotu.
Ty nikdy nepřestáváš volat hříšníky
a vyzýváš je,
aby se obnovili v tvém Duchu.
Tím, že nám stále odpouštíš,
zjevuješ svou všemohoucnost.
Člověk mnohokrát porušil smlouvu s tebou,
tys ho však neopustil,
ale skrze svého Syna Ježíše
jsi ustanovil smlouvu novou a nezrušitelnou.
I nám nabízíš čas smíření a pokoje.
My se zcela svěřujeme tvému milosrdenství
a tím znovu nacházíme cestu k tobě.
Ty nám skrze svého svatého Ducha
dáváš v Kristu nový život,
abychom neustále chválili tvé jméno
a sloužili našim bratřím a sestrám.
Oslavujeme tajemství tvé dobrotivosti,
radujeme se z našeho vykoupení
a spolu s anděly a svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Otče, ty jsi vpravdě svatý. Od počátku dáváš člověku poznat svou lásku a chceš, abychom i my byli svatí.

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Shlédni na lid, shromážděný kolem tvého stolu a sešli svého Ducha na tyto dary, 

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

aby se staly tělem a  krví tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Sepne ruce. 

Pro svůj hřích jsme byli mrtví a neschopní přiblížit se k tobě. Tys nám však dal důkaz svého nekonečného milosrdenství, když se tvůj Syn, jediný spravedlivý, vydal do našich rukou a nechal se přibít na kříž. Dříve než rozepjal ruce mezi nebem a zemí, slavil se svými učedníky velikonoční hostinu a ustanovil znamení věčné smlouvy. 

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

Při večeři 

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal chléb, vzdal ti díky, lámal, dával jim a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Protože věděl, že svou krví, prolitou na kříži, smíří všechno, vzal po večeři kalich naplněný vínem, v modlitbě požehnání ti vzdal díky, dal jej svým učedníkům a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Tajemství víry

A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto na památku smrti a vzkříšení tvého Syna, našeho velikonočního Beránka a Dárce pokoje, v očekávání jeho požehnaného příchodu na konci věků, přinášíme ti, Bože pravý a věrný, tuto oběť, která je pramenem smíření pro všechny lidi.   Shlédni, Otče, na tuto svou rodinu; ty ji shromažďuješ a dáváš jí účast na jediné oběti tvého Krista. Dej, ať v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost, ať jsme jedno tělo a jedna duše.  

Zachovej nás všechny ve společenství víry a lásky spolu s naším papežem N. a s naším biskupem N.

Pomáhej nám připravovat příchod tvého království až do dne, kdy tě ve společenství svatých uvidíme tváří v tvář spolu s blahoslavenou Pannou Marií, tvými apoštoly, se svatým N. i s našimi zemřelými bratry a sestrami, které svěřujeme tvému milosrdenství. 

Potom bude všechno stvoření vysvobozeno z poroby hříchu a smrti a my ti budeme navěky zpívat chvalozpěv

sepne ruce

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Lid zvolá:

Amen.


zpět na výběr anafory


pokračovat mešním řádem


zpět na hlavní menu