První eucharistická modlitba neboli Římský kánon

(První eucharistické modlitby neboli římského kánonu se může použít vždycky. Je vhodný zvláště ve dnech, které mají vlastní V tomto společenství nebo Přijmi tedy; rovněž tak o svátcích apoštolů a svatých, o nichž je v této eucharistické modlitbě zmínka; dále o nedělích, pokud se z pastoračních důvodů nedá přednost třetí eucharistické modlitbě. - IGMR č. 365)

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.

Lid mu odpoví:

I s tebou.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.

Lid:

Máme je u Pána.

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Lid:

Je to důstojné a spravedlivé.

Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci.

Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, pokorně žádáme a prosíme, dobrotivý Otče:

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

Přijmi a požehnej tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou.

A s rozpjatýma rukama pokračuje:

V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N., s naším biskupem N. a se všemi, kterým je svěřena pravá, obecná, apoštolská víra, obětujeme tyto dary především za tvou církev, svatou a obecnou. Po celém světě ji naplňuj pokojem, chraň, sjednocuj a veď.

Vzpomínka na živé

Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, které ti dnes připomínáme (zvláště na N.).

Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout. Potom rozepne ruce a pokračuje:

Pamatuj také na všechny kolem shromážděné; vždyť jejich víru i zbožnost znáš. Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály za sebe i za všechny sobě blizké, za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu a modlí se k tobě, Bože věčný, živý a pravý.

Vzpomínka na svaté

V tomto společenství také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, tvé svaté apoštoly a mučedníky Petra a Pavla, Ondřeje, (Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lína, Kléta, Klementa, Sixta, Kornélia, Cypriána Vavřince, Chryzogona, Jana a Pavla, Kosmu a Damiána) a všechny tvé svaté. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždycky a všude chrání tvá moc. (Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.)

Pokračuje s rozpjatýma rukama:

Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených

sepne ruce.

(v Kristu, našem Pánu. Amen.)

S rukama vztaženýma nad dary říká:

Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého požehnání tobě zasvěcená, pravoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení; ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

Neboť on večer před svým utrpením

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal do svatých a ctihodných rukou chléb,

pozdvihne oči,

pozdvihl oči k nebi, k tobě, svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou také tento slavný kalich, znovu ti vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Tajemství víry

A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto na památku požehnané smrti, slavného vzkříšení a nanebevstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji služebníci i tvůj svatý lid, dar z tvých darů, oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou: svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy.

Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je se zalíbením jako oběť svého služebníka, spravedlivého Ábela, jako oběť našeho praotce Abraháma, jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha, jako oběť svatou a neposkvrněnou.

Skloní se, sepne ruce a pokračuje:

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž svému svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny, kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna,

vzpřímí se, znamená se křížem a říká:

naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí

sepne ruce

(skrze Krista, našeho Pána. Amen).

Vzpomínka na mrtvé

S rozpjatýma rukama říká:

Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem pokoje (zvláště na na N.)

Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout. Potom rozepne ruce a pokračuje:

Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu

sepne ruce

(našem Pánu. Amen).

Pravou rukou se bije v prsa a říká:

I nám, hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování, dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky: Janem, štěpánem, Matějem, Barnabášem, (Ignácem, Alexandrem, Marcelinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucii, Anežkou, Cecílií, Anastázií) a se všemi svými svatými. Neposuzuj nás podle skutků, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti.

Sepne ruce

Skrze našeho Pána, ježíše Krista.

A pokračuje:

Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Lid zvolá:

Amen.


zpět na výběr anafory


pokračovat mešním řádem


zpět na hlavní menu