Třetí eucharistická modlitba pro mše s dětmi

(Této eucharistické modlitby lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků. Rubriky jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy.)

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.

Všichni mu odpovědí:

I s tebou.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.

Všichni:

Máme je u Pána.

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Všichni:

Je to důstojné a spravedlivé.

Kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká:

Děkujeme ti, Bože, náš Otče:

* Stvořil jsi nás; my máme žít pro tebe, navzájem se mít rádi, společně nést radosti i nesnáze, společně si hrát i pracovat. *

* Ty jsi stvořil celý vesmír: slunce nám dává světlo a teplo, tak může uzrát obilí i plody. Všechno je tu pro nás: lesy a louky, květiny i zvířata. Člověku dáváš rozum a vynalézavost: dokáže stavět města a silnice a tvoří mnoho věcí, které usnadňují život. * 

* Ty jsi člověku vždy nabízel své přátelství. Kázáním proroků jsi připravoval cestu pro příchod svého Syna. On se narodil z Panny Marie a všem lidem přinesl spásu. A my čekáme, že znovu přijde ve slávě.* 

* Hvězda nad Betlémem je pro nás znamením, že narozením tvého Syna přišlo na svět pravé světlo, které rozjasňuje lidská srdce tvou láskou.* 

* Ty jsi dobrý a milosrdný. Stále nám odpouštíš. Chceš uzdravit naše srdce a očistit je od hříchu. Proto nás vyzýváš k nápravě života a ke skutkům pokání. * 

* Ty jsi Bůh živých. Voláš nás k životu a chceš, aby nikdo nezůstal ve smrti. Vzkříšením svého Syna jsi smrt přemohl a dal jsi nám naději, že i my z mrtvých vstaneme a budeme navždy žít s tebou. * 

Proto tě, Otče, spolu se všemi věřícími na celém světě, s anděly a svatými v nebi chválíme a radostně voláme:

Všichni zvolají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Bože, jsi velký a svatý, plný dobroty a lásky ke všem. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal svého Syna Ježíše.

* On přišel na svět, aby nás, hříšné lidi, zachránil. Otevřel nám oči i srdce, abychom poznali, že ty jsi Otec všech lidí a my navzájem jsme bratři a sestry. *

* Když jsi tvořil svět, myslel jsi na to, že skrze něj přivedeš k sobě všechno, co jsi stvořil. * 

* Jeho příchodem již začalo tvé království: uzdravoval nemocné, sytil hladové a zbavil smrt její moci. * 

* On obdaroval radostí pastýře a mudrce, když se mu přišli poklonit. Volá k sobě každého z nás a chce i našemu životu dát světlo a radost. * 

* On všechny lidi volal k obrácení a hlásal jim radostnou zvěst o Boží lásce. Zemřel na kříži, aby všechny vysvobodil z hříchu a smrti. * 

* On vstal z mrtvých. Ráno o velikonocích se ukázal ženám vzkříšený a živý. Šel s učedníky do Emauz, rozmlouval s nimi a dal se jim poznat při lámání chleba. * 

Nyní nás shromažďuje kolem jednoho stolu a my chceme konat to, co nám odkázal. Proto jsme, Otče, připravili chléb a víno a prosíme tě:

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Posvěť tyto dary svým Duchem,  

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

aby se pro nás staly tělem a  krví tvého Syna, Ježíše Krista.

Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

Když před svou smrtí naposled večeřel se svými učedníky, 

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal chléb, vzdal ti díky, rozdělil jej učedníkům a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Potom vzal kalich s vínem, vzdal ti díky, podal jej svým učedníkům a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom s rozpjatýma rukama říká:

Tajemství víry.

Všichni zvolají:

Kristus zemřel a vstal z mrtvých, Kristus přijde ve slávě.

Nebo:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto, Otče, stojíme před tebou a s radostí si připomínáme všechno, co pro nás Ježíš vykonal a stále koná. V této svaté oběti, kterou on svěřil své církvi, slavíme jeho smrt a vzkříšení. Spolu s jeho obětí přijmi, Otče, i celý náš život.

Všichni zvolají:

Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

Ježíš dal za nás svůj život, vstal z mrtvých a žije mezi námi.

Všichni zvolají:

Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje:

On přijde ve slávě a potom už nebude smrt ani zármutek, pláč ani bolest.

Všichni zvolají:

Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.

Kněz s rozpjatýma rukama pokračuje: 

Otče, ty nás shromažďuješ v radosti Ducha Svatého k této hostině. Nabízíš nám tělo a krev svého Syna. Ať nám tento pokrm dává sílu být stále tvými přáteli.

 

* Pomáhej nám, ať si navzájem lépe rozumíme a děláme druhým radost. *

* Otevři nám oči pro krásu svého stvoření, ať je chráníme a staráme se o ně. Dej, ať ve světě zavládne pokoj, spravedlnost a opravdová radost. * 

* Pomáhej nám, ať svou prací, hrou i učením připravujeme cestu pro příchod tvého Syna. * 

* Ať záříme tvým světlem a neseme ho těm, kdo žijí v temnotě. * 

* Pomáhej nám, ať jsme ochotní se navzájem smířit, když nás rozděluje hněv, zloba a závist. Dej, ať svým jednáním dáváme všem dobrý příklad. * 

* Pomáhej nám, ať přinášíme velikonoční radost těm, kdo jsou ustrašení a smutní. * 

V modlitbě jsme spojeni se všemi křesťany, s naším papežem N., naším biskupem N., a prosíme: Dej, ať se jednou všichni setkáme ve tvém království, kde tě budeme spolu s Pannou Marií a se všemi svatými navěky chválit

Sepne ruce.

skrze tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Lid zvolá:

Amen.


zpět na výběr anafory


pokračovat mešním řádem


zpět na hlavní menu