První eucharistická modlitba pro mše s dětmi

(Této eucharistické modlitby lze použít pro mše slavené pouze s dětmi, nebo při nichž tvoří děti většinu účastníků. Rubriky jsou na někerých místech nepatrně upraveny podle latinské předlohy.)

Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací. Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.

Lid mu odpoví:

I s tebou.

Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.

Lid:

Máme je u Pána.

Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

Lid:

Je to důstojné a spravedlivé.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Bože, ty jsi náš Otec
a voláš nás k sobě.
Chceme tě chválit a zpívat k tvé oslavě.
Všechno, cos pro nás stvořil, je krásné a dobré.
Máme radost a chválíme tě
za slunce, měsíc a hvězdy, za hory, pole a řeky,
za všechno živé na zemi.
Děkujeme ti za tyto dary tvé lásky
a s radostí zpíváme:

Všichni zvolají:

Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Otče, ty stále o nás víš
a nikdy nás neopouštíš.
Poslal jsi nám Spasitele, svého Syna Ježíše.
Žil mezi námi a byl dobrý ke všem:
uzdravoval nemocné, odpouštěl hříšníkům,
bral děti do náruče a žehnal jim,
byl přítelem všech nešťastných a slabých,
dal za nás svůj život.
A tak jsme, Otče, poznali,
jak velká je tvá láska ke všem lidem.
Proto s radostí zpíváme:

Všichni zvolají:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Dobrý Otče, chválíme tě a děkujeme ti.
Spolu s námi se modlí celá církev:
papež N., náš biskup N. a všechen tvůj lid.
V nebi tě oslavuje Panna Maria,
andělé, apoštolové a svatí.
K nim se připojujeme i my,
zpíváme chvalozpěv o tvé slávě a voláme:

Všichni zvolají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Svatý Bože, s vděčností jsme přinesli na oltář chléb a víno.

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Jsou to tvé dary: Dej, ať se působením tvého svatého Ducha stanou

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

tělem a krví tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich povaha.

Když před svou smrtí večeřel se svými apoštoly,

vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal chléb, poděkoval ti, lámal, podal jim ho a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.

Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Potom vzal kalich naplněný vínem, znovu ti poděkoval, podal jim ho a řekl:

trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Otče, nyní konáme, co nám Ježíš přikázal: obětujeme ti chléb života a kalich spásy a tak zvěstujeme smrt a vzkříšení tvého Syna. Prosíme tě, přijmi s touto obětí i nás.

Všichni zvolají

Kristus zemřel a vstal z mrtvých, Kristus přijde ve slávě.

Nebo:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Nebeský Otče, ty nás všechny máš rád. Shromáždi nás kolem svého stolu a dej nám, ať jsme jedna rodina, naplněná radostí Ducha Svatého.

Prosíme tě za ty, které máme rádi: za rodiče, sourozence, celou naši rodinu. Také tě prosíme za učitele a vychovatele, za kamarády a přátele (zvláště za N., N.), za nemocné a trpící (zvláště za N., N.), za nás zde přítomné, za velkou rodinu křesťanů a za všechny lidi na celém světě. Prosíme tě, Bože, přijmi do nebeské radosti naše zemřelé (N., N.). Otče, tvá láska k nám je nesmírná.

sepne ruce

Proto tě skrze tvého Syna, Ježíše Krista, z celého srdce chválíme a oslavujeme.

Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Všichni zvolají:

Amen.


zpět na výběr anafory


pokračovat mešním řádem


zpět na hlavní menu