Pondělí po 3. neděli velikonoční

Vstupní antifona

Vstal dobrý pastýř, který dal svůj život za své ovce a umřel za své stádce. Aleluja.

 

Vstupní modlitba

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože,
ať odložíme starého člověka s jeho způsoby
a žijeme ve spojení s Kristem,
k jehož podobě jsi nás obnovil velikonočními svátostmi.
Neboť on s tebou v jednotě...

 

1. čtení – Sk 6,8-15

Nemohli obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali: „Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ Tím rozbouřili lid, starší a učitele Zákona. Ti ho pak přepadli a násilím ho přivedli do velerady. Přivedli také křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk neustále vede řeči proti chrámu a proti Zákonu. Tak jsme ho slyšeli, že říkal: `Ježíš Nazaretský rozboří tento chrám a změní ustanovení, která máme od Mojžíše.'„ Všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něho podívali a viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla.

 

Mezizpěv – Žl 119,23-24.26-27.29-30

Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

Nebo: Aleluja.

I když se knížata ve schůzce proti mně umlouvají,
tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.
Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,
tvé příkazy jsou mými rádci.

Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě,
nauč mě svým příkazům!
Pouč mě o smyslu svých nařízení
a budu rozjímat o tvých divech.

Odvrať mě od cesty lži,
uštědři mi svůj zákon!
Vyvolil jsem si cestu pravdy,
dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

 

Zpěv před evangeliem – Mt 4,4b

Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.

 

Evangelium – Jan 6,22-29

Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale že učedníci odjeli sami. Přijely jiné čluny z Tiberiady blízko k místu, kde lidé jedli chléb, nad kterým Pán vzdal díky. Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou (na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“

 

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary
a vyslyš naše modlitby;
očisti nás, abychom v sobě nemařili
dílo tvé velké lásky a tvé svátosti
aby v nás přinášely svůj užitek.
Skrze Krista, našeho Pána.

Eucharistická modlitba

Eucharistická modlitba

Preface velikonoční

Antifona k přijímání - Jan 14,27

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne ten, který dává svět, já vám dávám, praví Pán. Aleluja.

Modlitba po přijímání

Kristovým vzkříšením jsi nám, Bože,
otevřel cestu ke spáse
a svátostným pokrmem nás posiluješ,
abychom došli do plnosti věčného života;
dej, ať v nás tento velikonoční odkaz
stále přináší své ovoce.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 


zpět