12. ledna

 

Vstupní antifona - srov. Žl 112,4

Řádným lidem září v temnotách světlo: milosrdný, dobrotivý a spravedlivý Pán.

 

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, tys přivedl mudrce,
kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání, že se světu narodil Spasitel;
dej, abychom i my šli za tvým světlem
a stále hlouběji poznávali toho, kteréhos nám poslal.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

 

1. čtení - 1 Jan 5,14-21

Vyslyší nás ve všem, oč ho prosíme.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! V tom je ta naše radostná důvěra v Boha, že nás vyslyší, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí. A jestliže víme, že nás vyslyší ve všem, oč ho prosíme, víme (také), že dostaneme to, oč jsme ho žádali. Uvidí-li kdo, že jeho bratr se dopustí hříchu, který nevede k smrti, ať se (za něho) modlí, a (Bůh) mu dá život - těm (totiž), kteří nehřeší k smrti; je i takový hřích, který vede až ke smrti, ale neříkám, aby se za takového (hříšníka někdo) modlil. Každá špatnost je hřích, ale ne (každý) hřích vede až k smrti. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nežije ve hříchu, neboť Syn Boží ho chrání a zlý duch na něho nevloží ruku. Víme, že jsme z Boha, ale celý svět má v moci zlý duch. Víme také, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, abychom poznávali pravého (Boha). My jsme v tom pravém (Bohu) skrze jeho Syna Ježíše Krista. On je pravý Bůh a věčný Život. Děti, chraňte se model!

 

Mezizpěv - Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Odp: Hospodin miluje svůj národ. Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
 
Ať chválí jeho jméno tancem,
ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ
a pokorné zdobí vítězstvím.
 
Ať svatí jásají chvalozpěvem,
ať se veselí na svých ložích.
Boží chválu ať mají v hrdlech.
Všem jeho svatým bude to ke cti.

 

Zpěv před evangeliem - Mt 4,16

Aleluja. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Aleluja.

 

Evangelium - Jan 3,22-30

Přítel ženichův se raduje z ženichova hlasu.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš přišel se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a křtil. Ale i Jan křtil v Ainonu blízko Salimu, protože tam bylo hodně vody, a lidé přicházeli a dávali se křtít. Jan totiž ještě nebyl uvržen do žaláře. Tu mezi Janovými učedníky a (nějakým) židem vznikl spor o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: "Mistře, ten, který byl na druhém břehu Jordánu u tebe a o kterém jsi vydal svědectví, on sám křtí a všichni jdou k němu!" Jan odpověděl: "Nikdo si nemůže nic vzít, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami mi musíte dosvědčit, že jsem řekl: `Já nejsem Mesiáš, jsem poslán před ním.' Ženich je ten, kdo má nevěstu; ale přítel ženichův, který je s ním a slyší ho, srdečně se raduje z ženichova hlasu. A tak je má radost dovršena. On musí růst, já však se menšit."

 

Modlitba nad dary

Bože, přijmi dary svého lidu
a učiň svou mocí, ať jsou skutečně tím,
co o nich s oddaností víry vyznáváme.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Eucharistická modlitba

 

Preface o Zjevení Páně

V Kristu se zjevila spása celému světu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť v něm se celému světu zjevila spása:
v něm se tvé věčné Slovo stalo smrtelným člověkem,
aby všechny národy vyvedlo z temnoty smrti
do světla tvé nesmrtelnosti.

A proto ti děkujeme
a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Místo preface o Zjevení Páně je možné použít prefaci o Narození Páně

Bůh poslal na svět svého Syna

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tvé Slovo se stalo člověkem,
a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo
a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva:
Když vidíme tvého narozeného Syna,
vidíme tebe, Bože neviditelný,
a jsme uchváceni láskou k tobě.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Obnova světa skrze Vtělení

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť (dnes) slavíme veliké tajemství:
Ty ses nám zjevil, neviditelný Bože,
skrze své věčné Slovo, které se stalo člověkem.
Poslals ho mezi nás,
aby vystavěl, co bylo zbořeno,
aby přivedl zbloudilé k tobě,
aby v něm všechno našlo plnost a jednotu.

A proto tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Vztah mezi Bohem a lidmi, vytvořený vtělením Slova

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť jeho příchod nám navždycky otevřel cestu k tobě:
Tvé věčné Slovo přijalo naši slabost,
tvůj Syn se stal jedním z nás;
naše lidství vstoupilo do tvé slávy
a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.

A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

Antifona k přijímání - 1 Jan 4,9

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho.

 

Modlitba po přijímání

Bože, tvůj Syn nám přichází vstříc
a setkává se s námi ve svých svátostech;
dej, ať nás každé setkání s ním
stále víc a více vnitřně přetváří k jeho podobě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 


zpět